Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum brief
Tweede Kamer der Staten-Generaal1999-200026800-VI nr. 69

26 800 VI
Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2000

nr. 69
BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 2 maart 2000

Op 5 oktober 1999 stelde ik u bij brief (Just-99–731) op de hoogte van de gang van zaken betreffende de structurele invoering van de Individuele Trajectbegeleiding (ITB) voor de harde kern.

Ik heb u daarin meegedeeld dat ik het Plan van Aanpak heb voorgelegd aan adviesorganen en uitvoeringsorganisaties en een definitieve beslissing zal nemen na ontvangst van de gevraagde adviezen en commentaren. Tevens deed ik u de toezegging om u medio januari 2000 nader te informeren.

Bij deze informeer ik u over mijn definitief besluit om de ITB voor de harde kern structureel en landelijk in te voeren. Mijn standpuntbepaling terzake is opgenomen in bijgaand rapport, waarnaar ik verwijs voor de verdere inhoud daarvan.1

Implementatie

In de komende periode wordt de invoering van de ITB voor de harde kern door mijn departement, in samenwerking met de uitvoeringsorganisaties, nader voorbereid en uitgewerkt. Er is gekozen voor een gefaseerde invoering. Nog dit jaar zal in een viertal arrondissementen worden gestart. Naar verwachting zullen begin 2003 alle arrondissementen een aanbod hebben van ITB voor de harde kern.

Mocht het verdere verloop van het proces hiertoe aanleiding geven, dan zal ik u hiervan tussentijds op de hoogte brengen.

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij de afdeling Parlementaire Documentatie.