Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1999-200026728 nr. 4

26 728
Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001

nr. 4
NOTA VAN VERBETERING

Ontvangen 7 oktober 1999

In het voorstel van wet (stuk nr. 2) worden de volgende verbeteringen aangebracht:

I

In hoofdstuk 1, artikel II, onderdeel D, artikel 20, zesde lid, onderdeel d, worden de aanduidingen «1» en «2» vervangen door «1°» onderscheidenlijk «2°».

II

In hoofdstuk 1, artikel IV, onderdeel F, punt 1, artikel 30i, eerste lid, aanhef, wordt tussen «rente» en «revisierente» een streepje geplaatst.

III

In hoofdstuk 1, artikel V, onderdeel D, punt 9, wordt tussen «partner» en «in het kalenderjaar» een streepje geplaatst.

IV

In hoofdstuk 1, artikel VI, onderdeel B, punt 2, wordt aan het slot een punt geplaatst.

V

In hoofdstuk 1, artikel VI, onderdeel C, artikel 3a, tweede lid, wordt «Indien I in» vervangen door: Indien in.

VI

In hoofdstuk 1, artikel VI, onderdeel C, artikel 3a, vierde lid, wordt na «in het kader» ingevoegd: van.

VII

In hoofdstuk 1, artikel VI, onderdeel C, artikel 3a, vierde lid, wordt «hoofdzakelijk-» vervangen door: hoofdzakelijk -.

VIII

In hoofdstuk 1, artikel VI, onderdeel C, artikel 3a, vijfde lid, wordt aan het slot een punt geplaatst.

IX

In hoofdstuk 1, artikel VIII, onderdeel J, artikel 13h, onderdeel a, wordt de punt aan het slot vervangen door een puntkomma.

X

In hoofdstuk 1, artikel VIII, onderdeel J, artikel 13k, vierde lid, aanhef, wordt na «ingevolge» ingevoegd: artikel.

XI

In hoofdstuk 1, artikel VIII, onderdeel L, artikel 14, negende lid, wordt «in laatste volzin» vervangen door: in de laatste volzin.

XII

In hoofdstuk 1, artikel VIII, onderdeel M, punt 3, wordt aan het slot een punt geplaatst.

XIII

In hoofdstuk 1, artikel VIII, onderdeel P, artikel 15c, vervalt de spatie na «inwoner».

XIV

In hoofdstuk 1, artikel VIII, onderdeel P, artikel 15d, wordt «anderen» vervangen door: andere.

XV

In hoofdstuk 1, artikel VIII, onderdeel Q, punt 2, artikel 17, derde lid, onderdeel a, wordt:

A. «gezamenlijk» vervangen door: gezamenlijke;

B. aan het slot de punt vervangen door een puntkomma.

XVI

In hoofdstuk 1, artikel VIII, onderdeel AG, aanhef, wordt de punt aan het slot vervangen door een dubbele punt.

XVII

In hoofdstuk 1, artikel XXI, onderdeel E, artikel 3.3.4, zevende lid, onder 2°, wordt de zinsnede die begint met «dat inkomen met die waarde» ingesprongen op een nieuwe regel geplaatst.

XVIII

In hoofdstuk 1, artikel XXI, onderdeel L, artikel 7.2.1, achtste lid, onderdeel d, onder 2°, wordt de zinsnede die begint met «dat inkomen met die waarde» ingesprongen op een nieuwe regel geplaatst.

XIX

In hoofdstuk 1, artikel XXI, onderdeel N, punt 1, wordt «bij wege bij wege» vervangen door: bij wege.

XX

In hoofdstuk 2, artikel I, onderdeel J, tweede lid, wordt «bedoeld in de artikel» vervangen door: bedoeld in artikel.

XXI

In hoofdstuk 2, artikel I, onderdeel AC, tweede lid, wordt na «2000,» een spatie ingevoegd.

XXII

In hoofdstuk 2, artikel I, onderdeel AI, tweede lid, wordt na «aanmerkelijk» ingevoegd: belang.

XXIII

In hoofdstuk 2, artikel I, onderdeel AJ, wordt de tekst van het derde lid ingesprongen op een nieuwe regel geplaatst.

XXIV

In hoofdstuk 2, artikel I, wordt de onderdeelaanduiding «Artikel Aka» vervangen door: AKa.

XXV

In hoofdstuk 2, artikel IV, onderdeel B, derde lid, onderdeel c, wordt «aandelen of» vervangen door: aandelen- of.