Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1999-200026728 nr. 33

26 728
Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001

nr. 33
AMENDEMENT VAN DE LEDEN GISKES EN VENDRIK

Ontvangen 27 januari 2000

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Hoofdstuk 1, afdeling A, artikel V. Wet op de loonbelasting 1964 wordt als volgt gewijzigd:

I

Na onderdeel C wordt ingevoegd:

Ca. Na artikel 10a wordt ingevoegd:

Artikel 10b Bijtelling woon-werkgebruik auto

1. Indien aan de werknemer voor woon-werkverkeer een auto ter beschikking staat, behoort bij regelmatig woon-werkverkeer dat met die auto plaatsheeft, mede tot het loon het in het tweede lid genoemde woon-werkforfait auto.

2. Het woon-werkforfait auto bedraagt:

bij een reisafstand   
van meer danmaar niet meer danop jaarbasis
10 km
10 km15 km€   339 (f  747)
15 km20 km€   454 (f 1000)
20 km30 km€   764 (f 1684)
30 km40 km€   947 (f 2087)
40 km50 km€ 1 239 (f 2730)
50 km60 km€ 1 377 (f 3035)
60 km70 km€ 1 528 (f 3367)
70 km80 km€ 1 581 (f 3484)
80 km€ 1 602 (f 3530)

3. Indien de werknemer naar verschillende plaatsen van werkzaamheden pleegt te reizen, wordt de reisafstand gelijkgesteld aan de gemiddelde reisafstand naar die plaatsen gerelateerd aan de verhouding van het aantal reisdagen naar iedere plaats.

4. Indien de werknemer op dezelfde dag naar verschillende plaatsen van werkzaamheden pleegt te reizen, zijn de vorige leden uitsluitend van toepassing op het reizen naar de meest bereisde plaats van werkzaamheden. Indien de plaatsen van werkzaamheden even vaak plegen te worden bereisd, geldt de grootste reisafstand.

5. Voor de toepassing van dit artikel en de daarop berustende bepalingen wordt onder auto verstaan een personenauto of bestelauto als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992.

7. Het loon wordt in aanmerking genomen voorzover het uitgaat boven de vergoeding die de belastingplichtige voor het gebruik voor regelmatig woon–werkverkeer is verschuldigd.

II

Onderdeel AA wordt als volgt gewijzigd:

A. In onderdeel 1, aanhef, vervalt «een onderdeel».

B. Na onderdeel g wordt, onder vervanging van de punt aan het slot door een puntkomma, ingevoegd:

h. het woon-werkforfait auto.

C. Vóór onderdeel 2 wordt ingevoegd:

1a. Aan het derde lid, onderdeel b, wordt toegevoegd:

3°. het woon–werkforfait auto als bedoeld in het tweede lid, onderdeel h;.

Toelichting

Voor een toelichting zij verwezen naar de toelichting onder amendement 26 727 nr. 110.

Giskes

Vendrik