Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1999-200026728 nr. 29

26 728
Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001

nr. 29
AMENDEMENT VAN HET LID MARIJNISSEN

Ontvangen 25 januari 2000

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In Hoofdstuk 1, afdeling A, artikel V Wet op de loonbelasting 1964 worden in artikel 22a de volgende wijzigingen aangebracht.

I

Het eerste lid komt te luiden:

1. Voor de werknemer die loon uit tegenwoordige arbeid geniet, is de arbeidskorting van toepassing mits dat loon met uitzondering van de bijzondere beloningen als bedoeld in artikel 26, eerste lid, niet meer bedraagt dan € 56 723 (f 125 000).

II

Na het tweede lid wordt, onder vernummering van het derde en vierde lid in vierde en vijfde lid, ingevoegd:

3. Indien het in het tweede lid bedoelde loon meer bedraagt dan € 34 034 (f 75 000) wordt het met toepassing van het tweede lid berekende bedrag verminderd met 3,694% van dat loon voorzover dat meer bedraagt dan € 34 034 (f 75 000).

Toelichting

Dit amendement bewerkstelligt de lineaire afbouw van de arbeidskorting van 1847 naar 0 over het loontraject van f 75 000 tot f 125 000.

De budgettaire opbrengst van de in het amendement voorgestelde lineaire afbouw van de arbeidskorting van f 1847 naar f 0 over het (arbeids)inkomenstraject van f 75 000 tot f 125 000 bedraagt naar verwachting circa f 1,25 miljard.

Marijnissen