Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1999-200026728 nr. 28

26 728
Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001

nr. 28
AMENDEMENT VAN HET LID REITSMA C.S.

Ontvangen 25 januari 2000

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Hoofdstuk 1, afdeling A, artikel V Wet op de loonbelasting 1964 wordt als volgt gewijzigd:

I

In onderdeel P, artikel 21c, worden de volgende wijzigingen aangebracht.

A. Aan het slot van onderdeel c wordt «en» vervangen door een puntkomma.

B. Aan het slot van onderdeel d wordt de punt vervangen door: en.

C. Na onderdeel d wordt toegevoegd:

e. de bijzondere korting (artikel 22ca).

II

In onderdeel R wordt na artikel 22c ingevoegd:

Artikel 22ca

1. De bijzondere korting geldt voor de werknemer die nog niet de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt, loon uit vroegere dienstbetrekking geniet en een tijdvakloon heeft dat op jaarbasis niet meer bedraagt dan € 26 321 (f 58 004).

2. De bijzondere korting bedraagt € 45 (f 99).

III

In onderdeel R wordt in artikel 22d «22b en 22c» vervangen door «22b, 22c en 22ca», en wordt «8.2.5 en 8.2.6» vervangen door: 8.2.5, 8.2.6 en 8.2.7.

Toelichting

Dit amendement introduceert in de loonbelasting (in artikel 22ca) een heffingskorting voor werknemers jonger dan 65 jaar die inkomsten uit vroegere arbeid genieten en een tijdvakloon hebben dat op jaarbasis niet meer bedraagt dan f 58 004, zijnde de loongrens die ook geldt voor het recht op ouderenkorting. Daarmee wordt bewerkstelligd dat niet-werkenden jonger dan 65 jaar die inkomsten uit vroegere arbeid genieten een bijzondere korting van circa f 100 ontvangen. De budgettaire gevolgen van dit voorstel bedragen circa f 200 miljoen.

Reitsma

Vendrik

Marijnissen

Van der Vlies