Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1999-200026728 nr. 26

26 728
Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001

nr. 26
AMENDEMENT VAN HET LID REITSMA

Ontvangen 25 januari 2000

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In hoofdstuk 1, afdeling A, artikel V Wet op de loonbelasting 1964 wordt onderdeel R als volgt gewijzigd:

I

Artikel 22a, tweede lid, komt te luiden:

2. De arbeidskorting bedraagt 5,802% van het loon uit tegenwoordige arbeid, met uitzondering van de bijzondere beloningen als bedoeld in artikel 26, eerste lid, maar maximaal € 800 (f 1763).

II

In artikel 22d wordt «de in artikel 22a vermelde percentages» vervangen door «het in artikel 22a vermelde percentage», en wordt «de in artikel 8.2.2 van die wet vermelde percentages» vervangen door: het in artikel 8.2.2 van die wet vermelde percentage.

Toelichting

Dit amendement vervangt de voorgestelde arbeidskorting door een arbeidskorting die rechtevenredig oploopt met het loon tot het maximum van f 1763 bij een loon gelijk aan het wettelijke minimumloon. Het amendement is budgettair neutraal.

Reitsma