Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1999-200026728 nr. 25

26 728
Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001

nr. 25
AMENDEMENT VAN HET LID REITSMA

Ontvangen 25 januari 2000

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Hoofdstuk 1, afdeling A, artikel V Wet op de loonbelasting 1964, onderdeel I, wordt als volgt gewijzigd:

I

Aan artikel 15b, wordt toegevoegd:

3. Bij het begin van het kalenderjaar wordt het in het eerste lid, onderdeel b, vermelde bedrag van rechtswege vervangen door het bedrag dat krachtens artikel 10.1.1. van de Wet inkomstenbelasting 2001 wordt vastgesteld ter vervanging van het in artikel 3.2.2.8, eerste lid, onderdeel b, van die wet vermelde bedrag.

II

Aan artikel 16b, wordt toegevoegd:

5. Bij het begin van het kalenderjaar worden de in het tweede en vierde lid vermelde bedragen bij ministeriële regeling vervangen door andere bedragen. Deze bedragen worden berekend door de te vervangen bedragen te vermenigvuldigen met de tabelcorrectiefactor en vervolgens de nodig geachte afrondingen aan te brengen. De op deze wijze berekende bedragen worden zodanig afgerond dat deze bedragen na herleiding tot jaarbedragen gelijk zijn aan de bedragen die krachtens artikel 10.1.1. van de Wet inkomstenbelasting 2001 worden vastgesteld ter vervanging van de in artikel 3.2.2.8a van die wet vermelde bedragen.

Toelichting

Dit amendement bewerkstelligt dat de door de werkgever te vergoeden bedragen voor reiskosten voor woon-werkverkeer en dienstreizen per auto en regelmatig woon-werkverkeer met eigen vervoer worden geïndexeerd.

Reitsma