Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1999-200026728 nr. 14

26 728
Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001

nr. 14
GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID GISKES C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 10

Ontvangen 20 januari 2000

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Hoofdstuk 1, artikel V, onderdeel AA wordt als volgt gewijzigd:

A. In het tweede lid vervalt: «, behoudens voorzover het betreft loon ingevolge een spaarloonregeling in de vorm van aandelen in het kapitaal van de inhoudingsplichtige of in dat van een met hem verbonden vennootschap».

B. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

3. In het achtste lid wordt in de eerste volzin na «als bedoeld in artikel 10a, derde lid,» ingevoegd: of in de vorm van aandelen in het kapitaal van de inhoudingsplichtige of in dat van een met hem verbonden vennootschap,. Voorts wordt in de tweede volzin na «het niet in de vorm van aandelenoptierechten» ingevoegd: of in de vorm van aandelen in het kapitaal van de inhoudingsplichtige of in dat van een met hem verbonden vennootschap,.

Toelichting

In de huidige spaarloonregeling bestaat de mogelijkheid de vrijstelling te verruimen indien de spaarloonregeling wordt aangewend voor opties op aandelen van de inhoudingsplichtige of een daarmee verbonden vennootschap. Dit amendement bewerkstelligt dat deze bestaande mogelijkheid tot verruiming ook kan worden aangewend voor aandelen van de inhoudingsplichtige of een daarmee verbonden vennootschap.

De lumpsumheffing voor de werkgever bij de spaarloonregeling kent een uitzondering – een tarief van nihil – voor spaarloon in de vorm van aandelen in het kapitaal van de inhoudingsplichtige of in dat van een met hem verbonden vennootschap. Deze uitzondering komt te vervallen.

Het voorstel is budgettair neutraal.

Giskes

Bos

De Vries