Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1999-200026728 nr. 13

26 728
Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001

nr. 13
AMENDEMENT VAN HET LID REITSMA

Ontvangen 19 januari 2000

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Hoofdstuk 2, artikel I, wordt als volgt gewijzigd:

I

Aan onderdeel AJ wordt een lid toegevoegd:

4. Voor de toepassing van hoofdstuk 4 van de Wet inkomstenbelasting 2001 worden overeenkomsten van levensverzekering waarbij een kapitaal is verzekerd als bedoeld in onderdeel AL, eerste lid, tweede volzin, aanhef en onderdeel c, niet aangemerkt als een overeenkomst van levensverzekering als bedoeld in artikel 4.2.5 van die wet.

II

In onderdeel AM, derde lid, aanhef, wordt «kapitaalsuitkering uit levensverzekering» vervangen door: kapitaalsuitkering uit een levensverzekering als bedoeld in onderdeel AL, eerste lid, tweede volzin, aanhef en onderdeel a of b.

III

In onderdeel AM, vierde lid, wordt «premies» vervangen door: premies ter zake van een levensverzekering als bedoeld in onderdeel AL, eerste lid, tweede volzin, aanhef en onderdeel a of b.

IV

Aan onderdeel AN wordt een lid toegevoegd:

4. Met betrekking tot een levensverzekering als bedoeld in onderdeel AL, eerste lid, tweede volzin, aanhef en onderdeel c, is het in het eerste lid genoemde maximum alsmede het bepaalde in het tweede en derde lid niet van toepassing.

Toelichting

Met deze wijzigingen wordt geregeld dat voor kapitaalverzekeringen die zijn afgesloten onder het regime van vóór de Brede Herwaardering volledige eerbiedigende werking geldt voor box II en III. Dit betekent dat indien wordt voldaan aan de voorwaarden ter zake van de premiebetaling zoals die onder de Wet op de inkomstenbelasting 1964 zoals die wet luidde op 31 december 1991, een ongelimiteerde vrijstelling van toepassing is.

Reitsma