Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1999-200026728 nr. 10

26 728
Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001

nr. 10
AMENDEMENT VAN HET LID GISKES

Ontvangen 14 januari 2000

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Aan Hoofdstuk 1, artikel V, onderdeel AA wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende:

3. In het achtste lid wordt in de eerste volzin na «als bedoeld in artikel 10a, derde lid,» ingevoegd: of in de vorm van aandelen in het kapitaal van de inhoudingsplichtige of in dat van een met hem verbonden vennootschap,. Voorts wordt in de tweede volzin na «het niet in de vorm van aandelenoptierechten» ingevoegd: of in de vorm van aandelen in het kapitaal van de inhoudingsplichtige of in dat van een met hem verbonden vennootschap,.

Toelichting

In de huidige spaarloonregeling bestaat de mogelijkheid de vrijstelling te verruimen indien de spaarloonregeling wordt aangewend voor opties op aandelen van de inhoudingsplichtige of een daarmee verbonden vennootschap. Dit amendement bewerkstelligt dat deze bestaande mogelijkheid tot verruiming ook kan worden aangewend voor aandelen van de inhoudingsplichtige of een daarmee verbonden vennootschap. Daarmee wordt uitvoering gegeven aan de aangenomen motie Giskes bij de parlementaire behandeling van de Wet aanpassing heffing ter zake van aandelenoptieregelingen (nr. 25 721).

De budgettaire effecten van dit voorstel zijn sterk afhankelijk van de mate waarin de met dit voorstel beoogde gedragseffecten daadwerkelijk zullen optreden. Het gebruik van deze regeling voor aandelen zal deels worden gecompenseerd door een afnemend gebruik van de regeling voor aandelenoptierechten.

Giskes