26 695 Voortijdig school verlaten

Nr. 115 MOTIE VAN HET LID VAN MEENEN

Voorgesteld 14 april 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat mbo-instellingen te maken hebben met een veelvoud aan financiële prikkels, waarvan sommigen, zoals de «cascadeprikkel» en de «studiewaardeprikkel», tegenstrijdige doelstellingen hebben;

constaterende dat ook de MBO Raad kritisch is over het aantal prikkels waarmee mbo-instellingen geconfronteerd worden;

verzoekt de regering, met voorstellen te komen om het aantal financiële prikkels in het mbo-stelsel te verminderen en daarbij met name kritisch te kijken naar de cascade- en studiewaardeprikkels,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Meenen

Naar boven