26 695 Voortijdig school verlaten

Nr. 112 MOTIE VAN HET LID SIDERIUS

Voorgesteld 14 april 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat leerlingen uit het praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs wel gevolgd worden na het afronden van het praktijkonderwijs of het speciaal onderwijs, maar geen recht hebben op individuele begeleiding op een vervolgopleiding, thuis of op de arbeidsmarkt;

overwegende dat de invoering van de Participatiewet, het passend onderwijs en de Wmo 2015 de individuele begeleiding op de arbeidsmarkt, thuis of op een vervolgopleiding voor deze jongeren niet gegarandeerd is;

verzoekt de regering, een instantie – bijvoorbeeld de school, het RMC of de gemeente – verantwoordelijk te maken voor de individuele begeleiding op de arbeidsmarkt, thuis of op een vervolgopleiding van leerlingen die succesvol uit het praktijkonderwijs of het voortgezet speciaal onderwijs gestroomd zijn en de Kamer hierover voor het zomerreces te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Siderius

Naar boven