26 695 Voortijdig school verlaten

Nr. 111 MOTIE VAN HET LID SIDERIUS

Voorgesteld 14 april 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering voornemens is om de taken van de regionale meld- en coördinatiefunctie te verzwaren om de aandacht voor kwetsbare jongeren die voortijdig het onderwijs verlaten te intensiveren;

constaterende dat de regering voornemens is om per 2019 bezuinigingen op deze taken van de RMC's en de betrokken gemeenten door te voeren;

verzoekt de regering, op zeer korte termijn in gesprek te gaan met de betrokken gemeenten (G4 & G35) over een structureel passend budget per RMC-regio vanaf 2017 en verder om de succesvolle aanpak te kunnen continueren en te versterken;

verzoekt de regering, bij de voorgestelde RMC-overleggen over het voortijdig schoolverlaten – zoals beschreven in de vervolgaanpak – scholen voor praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs een positie te geven;

verzoekt de regering tevens, de Kamer hierover voor het zomerreces 2016 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Siderius

Naar boven