Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202026643 nr. 698

26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT)

31 490 Vernieuwing van de rijksdienst

Nr. 698 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 29 juni 2020

Bij het Verantwoordingsdebat van 26 mei jl. heb ik toegezegd uw Kamer periodiek te informeren over de Rijksbrede status van de door de Algemene Rekenkamer geconstateerde onvolkomenheden op ICT- en informatiebeveiliging (Handelingen II 2019/20, nr. 74, item 23). In aanloop naar het Verantwoordingsdebat zelf heeft u in dit verband reeds de bestuurlijke reactie van mijzelf op de Staat van de Rijksverantwoording ontvangen. Ook heb ik u de geactualiseerde Strategische I-agenda voor de Rijksdienst 2019–2021 toegestuurd1, waarmee ik met gerichte maatregelen de I-functie binnen het Rijk en het CIO-stelsel als geheel wil versterken.

Elk ministerie heeft de Rekenkamer reeds in een bestuurlijke reactie op het Verantwoordingsonderzoek 2019 laten weten hoe ze de onvolkomenheden binnen de eigen bedrijfsvoering zullen aanpakken. Het volledige overzicht van maatregelen op deze onvolkomenheden, uitgesplitst per departement, deel ik graag met u als bijlage bij deze brief.2

Ik herhaal daarbij de afspraak binnen het kabinet dat ik de opvolging van deze acties dit jaar en in volgende jaren centraal ga coördineren. Hiermee wordt de aanpak van de onvolkomenheden opgeschaald en doen we recht aan de één-overheidsgedachte. Uw Kamer zal ik nog dit najaar van een tussentijdse voortgangsrapportage voorzien. Daarbij zal ik ook ingaan op de voortgang van de Rijksbrede maatregelen in de Strategische I-agenda 2019–2021.

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops


X Noot
1

Kamerstukken 26 643 en 31 490, nr. 683

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl