26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT)

Nr. 671 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 4 maart 2020

Achtergrond

Het Rijks ICT-dashboard biedt informatie over grote ICT-projecten bij ministeries en publiekrechtelijke zbo’s met een ICT-component van ten minste vijf miljoen euro. Op dit moment zijn er meer dan honderd van dergelijke projecten. Het dashboard toont het verloop van geraamde kosten, van werkelijke uitgaven en van de doorlooptijd.

In reactie op aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer1, de Auditdienst Rijk2 en de informatiebehoefte van uw Kamer3 wordt gedurende de planperiode van de Strategische I-agenda 2019–20214 gewerkt aan een gefaseerde doorontwikkeling van het dashboard.

Vernieuwde startpagina

Een eerste zichtbare stap is inmiddels gezet door de inzichtelijkheid en transparantie van de informatie die reeds op het Rijks ICT-dashboard aanwezig is te verbeteren. Het gaat daarbij om een betere visuele presentatie van Rijksbrede informatie en trendgegevens op de recent vernieuwde startpagina, meer in lijn met de trendanalyses en visualisaties in de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk.

Inhoudelijk zijn de gegevens op het dashboard niet aangepast en alle projectpagina’s zijn ook nog steeds aanwezig.

De vernieuwde startpagina richt zich op drie belangrijke informatiecategorieën:

  • 1. Het aantal grote ICT-projecten en hun actuele status

  • 2. De actuele kostenschatting van de projecten

  • 3. De gemiddelde doorlooptijd van de projecten

Daarnaast wordt het aantal BIT-toetsen getoond, aangevuld met een doorverwijzing naar de BIT-website.

Met het uitlichten van de laatst gewijzigde projecten is ook de signaleringsfunctie van het Rijks ICT-dashboard verbeterd. Op de startpagina is het mogelijk zowel Rijksbreed als ook per ministerie de informatie en trendgegevens te bekijken.

Het internetadres van het Rijks ICT-dashboard is hetzelfde gebleven: https://www.rijksictdashboard.nl/

Vervolg

Een bredere doorontwikkeling van het Rijks ICT-dashboard is reeds gestart. De komende maanden zal ik in dit verband de gebruikersbehoeften van belanghebbenden, waaronder uw Kamer, nader laten inventariseren. Dit zal onder meer gaan over nu nog onderbelichte ICT-activiteiten, zoals beheer en onderhoud. Over de verdere doorontwikkeling en de hierbij behorende planning zal ik u na afronding van deze inventarisatie informeren.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops


X Noot
1

Kamerstuk 35 200 VII, nr. 2

X Noot
2

ADR, Rapport naar de volledigheid van grote ICT-projecten op het Rijks ICT dashboard, 25 maart 2019

X Noot
4

Kamerstuk 26 643, nr. 591

Naar boven