Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202026643 nr. 664

26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT)

Nr. 664 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 29 januari 2020

Hierbij stuur ik u het advies van Bureau ICT-toetsing (BIT) over het programma TransVIR2RVO1 en mijn reactie daarop.

Ik dank het BIT voor de uitgevoerde toets en waardeer het bijbehorende advies, en zal dit advies overnemen.

Achtergrond

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voert met ongeveer 30 medewerkers de nationale en Europese visserijregelingen uit. RVO.nl beheert diverse registers, verzorgt diensten aan visserijbedrijven, zoals vergunningen en contingenten, en levert zo'n 500 rapportages aan de Europese Unie en onderzoeksinstellingen. In 2014 zijn deze werkzaamheden overgegaan van mijn departement naar RVO.nl. In juni 2016 heeft RVO.nl opdracht gekregen om de visserijsystemen te verbeteren en in het ICT-landschap van RVO.nl te integreren hiertoe is het programma TransVIR2RVO gestart.

Advies van BIT

Het BIT onderschrijft in haar advies het doel van het programma TransVIR2RVO dat wordt uitgevoerd binnen RVO.nl om de systemen van de visserijregelingen te herzien.

BIT heeft op basis van haar conclusies het volgende advies gegeven:

«Herijk het programma door de ambities terug te brengen tot het oplossen van de belangrijkste knelpunten, waarbij de haalbaarheid buiten kijf moet staan. Tref maatregelen om sneller resultaten te implementeren en zorg voor samenhangende inhoudelijke en financiële sturing.»

Beleidsreactie

Naar aanleiding van het BIT-advies zal het programma worden herijkt. Inmiddels is een aantal maatregelen getroffen om de lopende onderdelen sneller af te ronden en aan de gebruikers over te dragen. Zo zijn de onderdelen Onderstroom en Fleet2 inmiddels afgerond en in gebruik genomen. Verder worden, binnen het programma TransVIR2RVO, de in het advies genoemde onderdelen Contingenten en Quotum Management afgerond. Het onderdeel Workflow Management is reeds gestopt. Hiermee geef ik gevolg aan de adviezen voor een meer beheerste uitvoering, gericht op concrete resultaten.

De beschrijving van de toekomstige uitvoeringsprocessen is ter hand genomen en de uitvoerders van de visserijregelingen kunnen inmiddels gebruik maken van heldere procesbeschrijvingen van de reeds opgeleverde onderdelen.

Om de betrokkenheid van en de toegevoegde waarde voor de uitvoering verder te versterken, is een specifieke functie aan het uitvoerende team toegevoegd die zorgt voor de samenhang tussen programmaresultaten en de noodzakelijke functionaliteiten voor de uitvoering van de visserijregelgeving. Daarnaast zal het programma als geheel worden getemporiseerd en in balans worden gebracht met de capaciteit van het uitvoerende team.

Uitgangspunt blijft om de informatievoorziening voor de uitvoering van de visserijregelingen flexibel en compliant te houden aan zowel de Nationale als de Europese verplichtingen. Daarnaast blijft het streven om de betreffende informatievoorziening van het uitvoerende team goed te integreren in het RVO-landschap om de dienstverlening naar de visserijsector te verbeteren.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl