Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202026643 nr. 645

26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT)

Nr. 645 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 28 oktober 2019

Naar aanleiding van het artikel «IT leverancier Oracle claimde miljarden bij de rijksoverheid» in het Financieele Dagblad van 15 oktober jl. heeft de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken gevraagd om een reactie op deze berichtgeving inclusief financiële informatie over overeenkomsten en de laatste stand van zaken van het dispuut. Het verzoek was dit te ontvangen voorafgaand aan de begrotingsbehandeling van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op 29 oktober aanstaande.

Met deze brief geef ik u de gevraagde reactie en informeer ik u over de stand van zaken van de afspraken tussen de rijksoverheid en de ICT-leverancier Oracle.

Sinds enige tijd is door de rijksoverheid Strategisch Leveranciersmanagement (SLM) ingevoerd voor enkele belangrijke ICT-leveranciers, waaronder Oracle. Rijksbreed Strategisch leveranciersmanagement richt zich op het vergroten van de bijdrage van leveranciers aan de strategische doelen van het Rijk en op optimale benutting van contracten waardoor rijksbrede voordelen kunnen worden behaald. SLM Rijk Oracle is belegd bij het Ministerie van EZK, gegeven de verantwoordelijkheidsverdeling binnen het Inkoopstelsel van het Rijk. Het Ministerie van BZK is stelselverantwoordelijk.

SLM Rijk Oracle had een coördinerende rol bij een conflict tussen Oracle en het Shared Service Center ICT (SSC-ICT) binnen de rijksoverheid. Oracle veronderstelde daar aanzienlijke licentietekorten en heeft op basis van die veronderstelling diverse klanten (ministeries) van SSC-ICT aansprakelijk gesteld. Middels een rijksbrede stuurgroep onder leiding van SLM Rijk Oracle zijn op verzoek van die ministeries en SSC-ICT de onderhandelingen gevoerd. In die periode is ook overleg gevoerd met de internationale Oracle organisatie over de betrekkingen en de wijze van optreden door Oracle Nederland tot op dat moment.

Het dispuut met de rijksoverheid ging over verschillende aspecten die samenhangen met de wijze van gebruik van Oracle software en hoe daarover dient te worden afgerekend in een shared service center zoals SSC-ICT. Er was op verschillende punten een fors verschil van inzicht over het aantal licenties dat benodigd zou zijn.

Het claimbedrag van 3,2 miljard euro dat in het FD staat, is door Oracle inderdaad eens genoemd. Dit bedrag is echter nooit concreet door Oracle geclaimd. Zoals het artikel in het FD vermeldt, zijn de onderhandelingen een aantal keren vastgelopen, omdat de posities van partijen sterk uiteenliepen. Het Rijk heeft zich laten adviseren over zijn juridische positie en op basis daarvan weerwoord geboden tegen een deel van de claims van Oracle, dat als aanvechtbaar werd beschouwd. SSC-ICT heeft zich daarbij onder meer verzet tegen de uitleg van Oracle over het aantal benodigde licenties. Uiteindelijk is overeenstemming bereikt die recht doet aan het standpunt van het Rijk dat niet meer licenties nodig zijn dan specifiek toegewezen.

Er werd vastgesteld dat het bereiken van een oplossing een gemeenschappelijk belang was. Het resultaat was:

  • a. Beëindiging van de lopende discussies betreffende SSC-ICT door concrete oplossingen voor geconstateerde aandachtspunten en aanschaf van extra licenties voor zover door SSC-ICT passend werd geacht;

  • b. Verbetering van de Oracle voorwaarden voor SSC-ICT waarop ook rijksbreed een beroep kan worden gedaan;

  • c. Rijksbreed gebruiksrecht voor de licenties waardoor gebruik bij andere onderdelen van de rijksoverheid mogelijk is;

  • d. Omzetting van de stuurgroep in een permanente governance om een betere samenwerking met Oracle als strategisch leverancier te bewerkstelligen.

Per saldo zijn er resultaten bereikt waarbij ook voor de toekomst concrete knelpunten zijn opgelost en afspraken zijn gemaakt die zowel direct als op langere termijn voordelen bieden voor het Rijk. De aanpak heeft ook geleid tot een verbetering van de relatie met Oracle. Op dit moment wordt aandacht besteed aan de veranderde voorwaarden van Oracle betreffende gebruik en ondersteuning van Java-software. Partijen zijn hierover in overleg via de opgezette governance structuur. Het Rijk hoopt ook hierover tot goede afspraken te komen met Oracle. Van een conflict met Oracle is op dit moment geen sprake.

Aangezien de rijksoverheid geen gegevens uit individuele contracten bekend maakt, kan ik uw Kamer deze gegevens niet verstrekken. Het betreft hier bovendien vertrouwelijke informatie waarvan de rijksoverheid contractueel met Oracle heeft afgesproken deze niet te delen. Als rijksoverheid maken wij wel jaarlijks via de website data.overheid.nl de inkoopdata van het Rijk bekend via staffels.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren