26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT)

Nr. 595 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 25 februari 2019

Het Kabinet streeft naar een digitale overheid die betrouwbaar is, bijdraagt aan veilige gegevensuitwisseling en marktwerking niet onnodig in de weg staat. Standaardisatie van gegevensuitwisseling levert daar een belangrijke bijdrage aan. Het gebruik van open standaarden van de «pas-toe-of-leg-uit»-lijst van het Forum Standaardisatie wordt daarom jaarlijks gemeten. De meest recente Monitor Open Standaarden 2018 is op 12 februari jl. in het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid vastgesteld. Ik stuur u hierbij de monitor toe.1

Deze monitor laat onder meer zien dat de uitvraag van open standaarden bij aanbestedingen nog steeds toeneemt. Zo werd in 2018 in 85% van de aanbestedingen gevraagd om een of meer relevante standaarden van de «pas-toe-of-leg-uit»-lijst (in 2017 was dat 81%). Ook verloopt de adoptie van open standaarden bij generieke voorzieningen goed. In 2018 werd in 88% van de gevallen de open standaarden toegepast (in 2017 was dat 83%).

Voor een aantal open standaarden, zoals informatieveiligheidsstandaarden, kan het maatschappelijk belang zwaarder wegen dan het organisatiebelang. In het Wetsvoorstel Digitale Overheid (Kamerstuk 34 972) is daarom een grondslag opgenomen voor het verplichtstellen van nader te bepalen open standaarden. Dit zou het sluitstuk van interventies kunnen zijn om de implementatie van open standaarden bij alle overheden te realiseren.

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl, een overzicht van de monitor resultaten is opgenomen in het digitale magazine [https://magazine.forumstandaardisatie.nl].

Naar boven