Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201926643 nr. 571

26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT)

Nr. 571 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 9 oktober 2018

Hierbij stuur ik uw Kamer het advies van het Bureau ICT-Toetsing (BIT) over de vernieuwing van het Justitieel Documentatiesysteem (JDS)1 en mijn reactie daarop.

Ik dank het BIT voor dit advies. De bevindingen zijn kritisch en de aanbevelingen waardevol, ik neem deze dan ook ter harte.

Hieronder beschrijf ik kort wat het project Vernieuwing JDS behelst. Vervolgens geef ik een reactie op de kern van het BIT advies. Als laatste ga ik in op de aanbevelingen uit het BIT-advies.

Vernieuwing JDS

Het JDS vindt zijn grondslag in de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens (Wjsg). Het bevat informatie over lopende strafzaken, strafrechtelijke beslissingen en over de tenuitvoerlegging van straffen en maatregelen. Vanwege de vertrouwelijkheid van de gegevens kent de Wjsg, en daarmee het JDS, een gesloten registratie- en informatieverstrekkingsregime. Het biedt een persoonsbeeld van justitiabelen in de strafrechtketen en ontsluit justitiële gegevens ten behoeve van relevante partijen, voor het afdoen van strafzaken, het verstrekken of weigeren van een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) en voor de uitvoering van wetenschappelijk onderzoek. Gebruikers van het JDS zijn onder meer het OM, de dienst Justis, gemeenten, de Kamer van Koophandel en universiteiten.

Een betrouwbaar JDS is van wezenlijk belang voor het goed functioneren van de rechtsstaat. De betrouwbaarheid is momenteel hoog en dat moet zo blijven. Het project Vernieuwing JDS heeft tot doel de betrouwbaarheid te waarborgen nu en op de lange termijn. De vernieuwing van JDS kent een looptijd van drie jaar (2018–2020). De doelstellingen van de vernieuwing van het JDS zijn:

  • Het waarborgen van de continuïteit, nu en in de toekomst, en de kans op incidenten verlagen;

  • De aanpasbaarheid van het systeem vergroten;

  • De ontwikkel- en beheerkosten van het systeem verlagen.

BIT advies

Het BIT concludeert dat er op dit moment geen reden is voor een vernieuwing van het JDS en adviseert om in plaats daarvan het huidige JDS te verbeteren. Het BIT constateert dat het JDS stabiel is en voldoet aan de eisen die worden gesteld aan het dienstverleningsniveau, waaronder een beschikbaarheid van 99%. Positief is ook dat het percentage verstoringen met de hoogste prioriteit in de periode 2015–2017 lager was dan dat van «best in class» applicaties in de markt en dat als zich verstoringen voordoen, het gros relatief snel is opgelost.

Het BIT geeft verder aan de door mijn ministerie ervaren problemen met continuïteit, aanpasbaarheid en hoge beheerkosten niet of nauwelijks te zien. Daarnaast is BIT kritisch over de keuze voor een microservices-architectuur. Tot slot ziet het BIT een aantal risico’s met betrekking tot de projectaanpak.

Reactie

De conclusie van het BIT laat zien dat vanuit mijn ministerie de afgelopen decennia juist en tijdig is geïnvesteerd in het JDS. Dat heeft geresulteerd in een zeer hoge betrouwbaarheid van het systeem. Ik ben verheugd met deze constatering, het feit dat het systeem nu goed functioneert is echter geen garantie voor de toekomst. De afgelopen jaren is het JDS voortdurend aangepast om aan het hoge betrouwbaarheidsniveau te kunnen blijven voldoen. Tot nu toe is dat gelukt, maar gezien de huidige verouderde architectuur en componenten die inmiddels hun maximale levensduur bereiken, wordt dat steeds moeilijker en kostbaarder. Tijdig investeren in het JDS is dus nodig om ook in de toekomst een hoog betrouwbaarheidsniveau te kunnen garanderen. Dit is de kern van het project Vernieuwing JDS. Wel deel ik de kritische opmerkingen van BIT over de mate waarin dit – technisch, maar ook vanuit het perspectief van de gebruikers – is onderbouwd, en over de architectuurkeuze.

De bevindingen en aanbevelingen van het BIT zijn voor mij aanleiding om een aanvullend, verdiepend onderzoek te laten doen naar de te treffen maatregelen ten aanzien van het JDS, om ook op de lange termijn te kunnen voldoen aan het vereiste, hoge betrouwbaarheidsniveau. Het gebruikersperspectief, de technische onderbouwing en modaliteiten voor vernieuwing vormen onderdeel van dit verdiepende onderzoek.

Aanbevelingen BIT

Het BIT-advies kent vier concrete aanbevelingen die hieronder staan vermeld. Per aanbeveling volgt hierop mijn reactie.

1. Optimaliseer de aanpasbaarheid en onderhoudbaarheid van JDS. Verbeter en actualiseer de documentatie van JDS tijdens het aanpassen van het systeem.

Deze aanbeveling neem ik over. Optimalisatie van de aanpasbaarheid en onderhoudbaarheid van JDS wordt in de komende 2 jaar in korte, beheersbare stappen doorgevoerd. Documentatie wordt aangepast daar waar dat noodzakelijk is.

2. Onderzoek wat de oorzaak is van de lange doorlooptijd bij wijzigingen. Voer op basis van deze analyse waar nodig aanpassingen door.

Deze aanbeveling neem ik over. Ik doe momenteel onderzoek naar de lange doorlooptijden bij wijzigingen in JDS. Tevens investeer ik in een continu proces van meten om daarmee doorlooptijden, inclusief achterliggende oorzaken, per stap te duiden. De analyse van deze metingen zal als basis dienen voor aanpassingen in het proces en de technologie.

3. Werk de plannen om datakwaliteit te meten en te verbeteren verder uit.

Deze aanbeveling neem ik over. Datakwaliteit is essentieel voor een zorgvuldige rechtspleging. Datakwaliteit reikt verder dan de grenzen van één systeem of organisatie en wordt daarom ketenbreed aangepakt, in lijn met de afspraak uit het Regeerakkoord over de digitalisering van de werkprocessen in de strafrechtsketen.

4. Migreer alle Weblogic onderdelen naar 12.2.1.1. Bepaal hoe Designer, Headstart en Workflow kunnen worden uitgefaseerd, door alternatieve producten in te zetten die in de markt beschikbaar zijn en die het gebruik van de huidige code ondersteunen.

Deze aanbeveling neem ik over. Onderdelen in het huidige JDS waarvan de levenscyclus op korte termijn afloopt moeten zo spoedig mogelijk worden vervangen. In lijn met het BIT-advies wordt in het eerder genoemde verdiepende onderzoek specifiek gekeken welke verschillende alternatieven voorhanden zijn zodat een afgewogen keuze kan worden gemaakt.

Tot slot

Gelet op het advies van het BIT heb ik besloten om het project Vernieuwing JDS opnieuw tegen het licht te houden. Bij het verdiepende onderzoek worden de bevindingen en aanbevelingen van het BIT betrokken. De uitkomsten van dat onderzoek betrek ik bij het aanscherpen van het project Vernieuwing JDS.

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.