26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT)

Nr. 540 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 13 juni 2018

Hierbij bied ik uw Kamer, vanuit mijn coördinerende verantwoordelijkheid voor cybersecurity het, onder verantwoordelijkheid van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) opgestelde, Cybersecuritybeeld Nederland 2018 (CSBN 2018) aan1. Dit beeld biedt inzicht in de belangen, dreigingen, weerbaarheid en daarmee samenhangende ontwikkelingen op het gebied van cybersecurity over de periode mei 2017 tot en met april 2018. Het CSBN 2018 is in overleg met partijen uit de publieke en private sector tot stand gekomen.

Het CSBN 2018 laat zien dat de omvang en ernst van de dreiging nog altijd aanzienlijk is en in ontwikkeling blijft. Er is sprake van een continue digitale dreiging. Digitalisering is doorgedrongen tot in de haarvaten van de Nederlandse maatschappij en economie. Hierdoor is onze samenleving volledig afhankelijk geworden van digitale middelen. De weerbaarheid staat onder druk door de complexiteit en connectiviteit van de digitale infrastructuur. Onveilige producten en diensten zijn de achilleshiel van digitale veiligheid. Dit alles vergroot de potentiele impact van cyberaanvallen. Digitale sabotage of verstoring kan direct leiden tot aantasting van onder meer de nationale veiligheid. Incidenten in de afgelopen jaren hebben duidelijk gemaakt dat digitale aanvallen een grote impact op de samenleving kunnen hebben. Hiermee bevestigt het CSBN 2018 de in de afgelopen jaren gesignaleerde noodzaak om te investeren in onze digitale veiligheid.

Nederland beschikt over een uitstekende uitgangspositie om de economische en maatschappelijke kansen van digitalisering te verzilveren. Tegelijkertijd zien we digitale dreigingen toenemen en steeds complexer worden. Daarom is veiligheid in het digitale domein een topprioriteit voor het kabinet. In het regeerakkoord is dan ook een structurele investering van 95 miljoen euro in cybersecurity vastgelegd. Op 20 april jl. ontving uw Kamer de Nederlandse Cybersecurity Agenda (NCSA)2. In deze agenda worden middels zeven stevige ambities de kaders gesteld voor de volgende noodzakelijke stap in cybersecurity. De ambities sluiten aan bij de problematiek zoals is beschreven in het CSBN 2018. Zo wordt er geïnvesteerd in het versterken van de weerbaarheid van digitale processen en een meer robuuste infrastructuur. Ook zal Nederland voorop moeten gaan lopen in het bevorderen van de toepassing van digitaal veilige hard- en software. Daarnaast zal onze digitale slagkracht verder op orde moeten worden gebracht om te kunnen reageren op de toename van de digitale dreiging en grootschalige cyberincidenten die de nationale veiligheid bedreigen.

Het realiseren van deze ambities vraagt inzet van veel partijen. De overheid investeert in haar eigen capaciteiten en is in staat om de samenwerking met private organisaties te verbeteren. Bedrijven dienen de cybersecuritybasis op orde te hebben. Nederland werkt daarom toe naar een landelijk dekkend stelsel van cybersecurityverbanden waar bedrijven zich toe kunnen wenden. Hiermee worden bedrijven beter ondersteund met het nemen van passende, preventieve maatregelen. Als onderdeel van de cybersecuritybewustwordingscampagnes van veiliginternetten.nl lanceert de overheid een of meer publiekscampagnes voor digitaal veilige hard- en software, ter ondersteuning van eindgebruikers.

Om de gecoördineerde cybersecurityaanpak de komende jaren te versterken blijft het zaak de vinger goed aan de pols te houden en technologische en maatschappelijke ontwikkelingen nauwgezet te volgen. Zo kan tijdig worden gesignaleerd waar zich mogelijk nieuwe digitale kwetsbaarheden en dreigingen voordoen en kunnen deze worden geadresseerd. Het CSBN signaleert de ontwikkelingen op het gebied van kwetsbaarheden, dreigingen en weerbaarheid en zal conform de werkwijze van de afgelopen jaren jaarlijks aan uw Kamer worden aangeboden. Op die wijze kan gezorgd worden voor verhoging van de digitale weerbaarheid gelet op de ontwikkeling van de dreiging. Alleen dan kan Nederland de economische en maatschappelijke kansen van digitalisering verzilveren en de nationale veiligheid waarborgen.

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

Kamerstuk 26 643, nr. 536

Naar boven