Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201726643 nr. 455

26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT)

Nr. 455 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 4 april 2017

In de procedurevergadering van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie van 22 februari 2017 heeft de commissie mij verzocht de Tweede Kamer een kabinetsreactie te doen toekomen op het rapport van het Rathenau Instituut: «Opwaarderen. Borgen van publieke waarden in de digitale samenleving».

Het rapport van het Rathenau Instituut is op 9 februari 2017 gepubliceerd en bevat inzichten voor de borging van publieke waarden in de digitale samenleving. Gelet op het tijdstip waarop het rapport is gepubliceerd, in samenhang met de strekking en de reikwijdte van de adviezen, acht ik het gepast het aan een volgend kabinet over te laten om te bepalen op welke wijze opvolging dient te worden gegeven aan de adviezen in het rapport. Dat is ook zo aan uw kamer medegedeeld bij mijn brief van 9 februari 2017 (Kamerstuk 26 643, nr. 445). Een kabinetsreactie komt daarmee op een later tijdstip beschikbaar.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk