Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201626643 nr. 367

26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT)

33 326 Parlementair onderzoek ICT-projecten bij de overheid

Nr. 367 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 25 september 2015

Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de vragen zoals gesteld door de Commissie Wonen en Rijksdienst betreffende «Uitvoering kabinetsreactie op eindrapport Tijdelijke commissie ICT en stand van zaken Bureau ICT toetsing (BIT)».

Over de evaluatie van de pilotperiode van het BIT zal ik u medio oktober bij brief informeren.

De Minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok

Vragen 1 t/m 6

Waarom is een externe consultant aangetrokken en waarom is de vacature niet opengesteld om daarmee de gewenste deskundigheid in eigen huis te halen?

Voor welke periode is deze consultant ingehuurd?

Wat is de verhouding tussen deze externe consultant en de CIO Rijk?

Aan wie moet deze consultant verantwoording afleggen?

Wat zijn de taken van deze externe consultant?

Is deze externe consultant gelijktijdig in dienst bij Deloitte? Hoe waarborgt u, in het geval de functionaris gelijktijdig in dienst is van een bureau dat verschillende opdrachten op dit terrein voor marktpartijen heeft uitgevoerd, dat deze consultant handelt in belang van de staat?

Antwoord

Het BIT-team dat de pilots heeft uitgevoerd bestond uit een zestal medewerkers, waarvan er drie extern zijn ingehuurd. Die externe inhuur was noodzakelijk om een snelle start mogelijk te maken. Ondertussen is de procedure voor werving en selectie voor de vaste kern van het BIT in uitvoering en is een aantal nieuwe toetsexperts aangetrokken vanuit de overheid. Naar verwachting bestaat het BIT begin volgend jaar uit tien ambtenaren, flexibel aangevuld met vijf externe deskundigen.

De bedoelde consultant is gecontracteerd voor het opzetten en inrichten van het BIT en voor het mede uitvoeren van de eerste BIT-toetsen. Hij heeft als bureauhoofd BIT de dagelijkse leiding over het bureau en rapporteert rechtstreeks aan het hoofd BIT, c.q. de CIO Rijk. Naar verwachting zal hij tot begin 2016, wanneer de werving en selectie is afgerond, fulltime bij het BIT werkzaam zijn.

De consultant is door Deloitte bij BZK gedetacheerd. Conform het Instellingsbesluit BIT (bijlage bij Kamerstuk 26 643, nr. 365) zal hij niet betrokken zijn bij een advies over een project wanneer hij, of Deloitte, een belang of directe betrokkenheid heeft bij dat project. De CIO-Rijk stelt de adviezen vast en borgt dat deze in het belang van de Staat zijn.

Vraag 7

Zijn de BIT-adviezen die genoemd worden bij de artikelen 4.4 en 4.6 verschillende versies? Zo ja, bent u bereid om beide versies, dus zowel die van het BIT als die van de Minister (die het aangaat) naar de Kamer te sturen?

Antwoord

De artikelen 4.4 en 4.6 verwijzen naar het zelfde definitieve BIT-advies. De Minister wie het aangaat biedt het BIT-advies aan de Kamer aan.

Vraag 8

Indien niet de BIT-toets maar het BIT-advies dat daaruit voortkomt naar de Kamer wordt gestuurd, mist de Kamer dan wat? Kunt u ook de onderliggende BIT-toetsresultaten naar de Kamer sturen?

Antwoord

De uitkomsten van de BIT-toets worden neergelegd in het BIT-advies aan de Minister wie het aangaat. Er worden in het kader van de toets geen andere formele documenten opgesteld. Het vastgestelde advies gaat vervolgens integraal naar de Kamer, al dan niet met een reactie van de ontvangende Minister.

Vraag 9

In hoeverre is de toelichting van het Instellingsbesluit tegenstrijdig met uw brief waar staat dat de BIT-toetsen op het dashboard openbaar gemaakt worden?

Antwoord

Zoals in het Instellingsbesluit voor het BIT is opgenomen, biedt de Minister wie het aangaat het BIT-advies aan de Kamer aan. Daarmee wordt het opgenomen op de site https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/parlementaire_documenten. Op het ICT-dahboard zal daarnaast een verwijspagina met alle BIT-adviezen worden opgenomen. Tevens plaatst het betrokken ministerie het aan de Kamer aangeboden BIT-advies op het ICT-dashboard bij de informatie over het project.

Vraag 10

Bent u bereid om alle rapportages van de Toezichtsraad BIT naar de Kamer te sturen (dus niet uitsluitend de evaluaties)? Zo nee, waarom niet?

Antwoord

Ja, tenzij de Toezichtsraad in zijn rapportage expliciet op vertrouwelijkheid aandringt.

Vraag 11

Kunt u de Kamer laten weten volgens welke planning de BIT-toetsing zal worden uitgevoerd en welke projecten in het eerste jaar zullen worden getoetst?

Antwoord

Zoals ik uw Kamer tijdens het plenair debat d.d. 8 april jl. (Handelingen II 2014/15, nr. 73, items 3 en 5) heb toegezegd zal het BIT, vooralsnog in het eerste jaar, alle nieuwe projecten met een ICT-component van meer dan € 5 miljoen toetsen. De Ministers melden deze projecten aan. Daarnaast kan het BIT ook adviseren over reeds lopende projecten.

Het BIT werkt niet met een (jaar-)planning. Het BIT moet immers kunnen inspelen op de ontwikkelingen bij departementen en zbo’s, en ook op voortschrijdend inzicht omtrent de risico’s van projecten.

Vraag 12

Wat gaat u doen om de bereikbaarheid van het BIT te vergroten, worden de contactgegevens van het BIT bijvoorbeeld op de website van uw ministerie opgenomen?

Antwoord vraag 12

Het BIT heeft een eigen e-mailadres (BIT@rijksoverheid.nl); de informatie daarover zal binnenkort op rijksoverheid.nl te vinden zijn.