26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT)

Nr. 336 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 november 2014

In het Algemeen Overleg Rijksdienst van 26 juni heb ik uw Kamer toegezegd dat ik met verbetervoorstellen kom voor het Rijks ICT-dashboard, de website die informeert over grote en hoogrisico projecten bij ministeries en publiekrechtelijke zbo's conform het daarvoor afgesproken rapportagemodel. Het eindrapport van de commissie Elias gaat in op het Rijks ICT-dashboard en beveelt aan er voortaan meer en betere informatie in op te nemen. Het kabinet zal vanzelfsprekend met een uitgebreide reactie op het rapport van de commissie Elias komen, nadat het debat tussen de Tweede Kamer en de commissie heeft plaatsgevonden.

Teneinde te voorkomen dat in 2015 nog steeds met het huidige dashboard gewerkt moet worden, wil ik u voorstellen een eerste verbeterstap te zetten. Ik stel voor in januari 2015 met een aangepaste versie (2.0) van het dashboard te starten, waarin in ieder geval het belangrijkste kritiekpunt uit het rapport, namelijk dat projecten «onterecht op groen» zouden staan, wordt weggenomen.

Waarom 1 januari 2015?

Ik stel u voor dat ik onderstaande wijzigingen per 1 januari a.s. realiseer. Vanaf dat moment moeten de ministeries en zbo’s namelijk hun nieuwe gegevens (over 2014) voor de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk invoeren. Het is noodzakelijk deze gegevens in het nieuwe systeem te verwerken om in mei 2015 tot een adequate rapportage aan de Tweede Kamer te komen. Ook voorkom ik hiermee dat er pas halverwege 2015 een nieuw dashboard is. Bovendien loopt op 1 januari 2015 het contract met de huidige leverancier af. Na het debat over het rapport van de commissie Elias kunnen eventueel daaruit voortvloeiende aanpassingen nog worden aangebracht in een 3.0 versie.

Wat is het Rijks ICT-dashboard?

Het Rijks ICT-dashboard (www.rijksictdashboard.nl) bestaat vanaf 2011. Het doel van de website is inzicht te bieden in het verloop van ministeries en publiekrechtelijke zbo's. Dat gebeurt door het informeren over ondermeer de kosten en de doorlooptijd van deze projecten en door het «scoren» van de projecten met een kleuraanduiding.

Wat wil ik met deze eerste verbeterstap veranderen?

De belangrijkste verandering bestaat er uit dat het karakter van het dashboard verandert van normerend naar (neutraal) informerend: minder kleuren en meer kale feiten:

  • 1. De prominent aanwezige metertjes en (groene) scores verdwijnen. Dit is conform de gedane toezeggingen tijdens de openbare hoorzittingen.

  • 2. De voortgang van projecten wordt nu in één oogopslag zichtbaar. Alle wijzigingen in de geschatte doorlooptijd en kosten zijn in een grafiek zichtbaar, stapsgewijs vanaf de eerste rapportage en met bijbehorende toelichting. Verder worden ook de daadwerkelijk gemaakte kosten zichtbaar.

  • 3. Op de openingspagina van de website komt een zoekmogelijkheid op beleidsthema. De maatschappelijke relevantie van projecten krijgt zo meer aandacht in het ontwerp.

  • 4. Het dashboard zal ook toegankelijk zijn op apparaten waar dit tot nu toe niet op mogelijk was.

Desgewenst ben ik gaarne bereid het voorstel middels een technische briefing toe te lichten.

De Minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok

Naar boven