Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201426643 nr. 314

26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT)

Nr. 314 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 28 mei 2014

Middels deze brief informeer ik u, mede namens de Minister van Economische Zaken en de Minister voor Wonen en Rijksdienst, over het besluit van het kabinet om een Nationaal Commissaris Digitale Overheid in te stellen.

De (digitale) dienstverlening van de overheid in zijn geheel (medeoverheden, rijksoverheid, uitvoeringsorganisaties, ZBO’s) aan burgers en bedrijven moet voldoen aan eisen op het gebied van continuïteit, betrouwbaarheid, veiligheid, privacy, regeldrukvermindering, voorkomen van fraude en draagt bij aan de economische ontwikkeling.

Het is daarom nodig om de overheidsbrede digitale basisinfrastructuur van Nederland robuust en toekomstbestendig te maken, de sturing hierop te versterken met een passend governance- en financieringsarrangement en om een stevige overheidsbrede agenda op te stellen om het gebruik van de digitale dienstverlening aantrekkelijker te maken en verder te laten toenemen.

Deze noodzaak wordt overheidsbreed gedeeld en is onderstreept in het advies «Geen goede overheidsdienstverlening zonder een uitstekende Generieke Digitale Infrastructuur»1 dat ik u bij deze brief aanbied. In dit advies wordt onder andere voorgesteld een stevige overheidsbrede regisseur te benoemen. Dit advies is door het kabinet overgenomen. Het kabinet onderkent het belang van medeoverheden en uitvoeringsorganisaties voor de digitale overheid (en de generieke digitale infrastructuur) en heeft onderhavig advies en besluit nadrukkelijk in overleg met hen voorbereid.

De generieke digitale infrastructuur

Net als voor de fysieke infrastructuur heeft de overheid de verantwoordelijkheid voor een beschikbare en veilige digitale infrastructuur (GDI) van de overheid waarvan burgers en bedrijven gebruik maken en die randvoorwaardelijk is voor het functioneren van de overheid zelf. Het is nodig om verder door te ontwikkelen naar een veilige en betrouwbare infrastructuur; dit vergt een samenhangende en meerjarige aanpak. In de GDI moeten basisregistraties, digitaal berichtenverkeer, identificatie en authenticatie een plaats krijgen.

Jaarlijks zal uw Kamer geïnformeerd worden over de ontwikkeling van de GDI en de resultaten die de NCDO hierop behaalt.

De Nationaal Commissaris Digitale Overheid

Nederland steunt al in hoge mate op digitale voorzieningen, zo ook de overheid. De Nationaal Commissaris Digitale Overheid (NCDO) krijgt de opdracht beleidsontwikkeling en vernieuwing aan te jagen, daarmee de tot standkoming van (voorzieningen voor) de Digitale Overheid te bevorderen, het beheer van essentiële voorzieningen te borgen en het gebruik van die voorzieningen te stimuleren. De NCDO stuurt op het realiseren en op een effectief gebruik (baten) van de generieke digitale infrastructuur (GDI). De Nationaal Commissaris stelt de GDI samen uit bestaande en in ontwikkeling zijnde voorzieningen, standaarden, basisregistraties en producten die essentieel zijn voor zowel het functioneren van de overheid als voor haar (digitale) dienstverlening aan burgers en bedrijven.

Deze infrastructuur is dermate belangrijk voor onze samenleving dat deze centrale en stevigere interbestuurlijke regie behoeft en een bijbehorend governance- en financieringsarrangement tussen medeoverheden, uitvoeringsorganisaties en het rijk. De commissaris organiseert en regisseert de interbestuurlijke besluitvorming en versterkt de governance ten aanzien de GDI en de financiering hiervan, met als doel een solide en toekomstbestendig digitale overheid2.

Het kabinet heeft daarom besloten drs. H.B. Eenhoorn – na eerder langjarig burgemeester te zijn geweest, en in het bedrijfsleven en de advieswereld van o.a. digitaliseringvraagstukken functies te hebben vervuld, thans waarnemend burgemeester van Vlaardingen – voor een periode van vier jaar te benoemen tot NCDO met ingang van 1 augustus aanstaande.3

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk


X Noot
1

Opgesteld door dhr. R. Kuipers, ABD TopConsultants, d.d. 15 januari 2014, Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

Kamerstuk 26 643, nr. 292

X Noot
3

Het kabinet zal een ministeriële commissie Digitale Overheid instellen, waar de NCDO beleidsmatig aan rapporteert. Namens de medeoverheden en uitvoeringsorganisaties zullen adviserende leden aan deze commissie deelnemen. De NCDO wordt gesteund door een klein hoogwaardig en multidisciplinair team, en heeft in een ambtelijke commissie Digitale Overheid als voorportaal van de ministeriële commissie zijn klankbord.