Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201426643 nr. 310

26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT)

Nr. 310 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 28 maart 2014

In het Algemeen Overleg van de Vaste Commissie voor Binnenlandse Zaken van 5 maart 2014 heb ik toegezegd u te informeren over de voortgang bij de ontwikkeling van het eID Stelsel. Mede namens de Minister van Economische Zaken bericht ik u in deze brief over de start van het eID-platform, waarin – gedurende de looptijd van het programma voor de ontwikkeling van het eID Stelsel (het programma eID) – de publiek-private samenwerking wordt vormgegeven.

Vooruitlopend op de toekomstige formele governance voor het eID Stelsel, is het gewenst en noodzakelijk om met private partijen over de ontwikkeling van het eID Stelsel van gedachten te wisselen en om daar in gezamenlijkheid vorm aan te geven. Daartoe wordt nu het tijdelijke eID-platform in het leven geroepen. In het platform ontmoet een aantal publieke en private organisaties die betrokken willen zijn bij de ontwikkeling van het eID Stelsel elkaar op bestuurlijk niveau. Het platform bespreekt onderwerpen als de inhoud van het stelselafspraken en het te hanteren businessmodel. Ook de migratiestrategie van bestaande voorzieningen naar het eID Stelsel zal onderwerp van overleg zijn. Ten slotte komt de inrichting van de definitieve governance van het eID Stelsel in het platform aan de orde.

Het platform is zo samengesteld dat daarin belangrijke categorieën van belanghebbenden participeren: publieke en private aanbieders van elektronische diensten, leveranciers van voorzieningen en middelen, alsmede houders van registers die attributen kunnen leveren. De leden die in het platform participeren, zullen een intentieverklaring ondertekenen, waarin zij de doelstellingen van het eID Stelsel onderschrijven en aangeven dat zij actief willen bijdragen aan de ontwikkeling van het stelsel. Andere partijen kunnen deelnemen aan deze samenwerking door deze intentieverklaring mede te ondertekenen. Deze intentieverklaring en de vergaderstukken van het eID-platform zijn openbaar en worden gepubliceerd op de website van het programma eID.

Het platform kan ook een bijdrage leveren aan het stimuleren van publieke en private organisaties om digitale dienstverlening aan te bieden en het ontwikkelen van eID-toepassingen.

Mevrouw dr. P.C. Plooij-Van Gorsel (thans voorzitter van de Stelselraad eHerkenning) is bereid gevonden als voorzitter van het platform op te treden. Een deel van de leden van het eID-platform zitten ook in de stelselraad eHerkenning en/of zijn betrokken bij het programma eID. Hierdoor wordt de onderlinge afstemming geborgd.

De eerste bijeenkomst van het eID-platform is voorzien op 4 april.

De definitieve governance voor het eID Stelsel moet de publiek-private samenwerking op langere termijn borgen. Over de inrichting van die definitieve governance informeer ik u op een later moment.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk