26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT)

Nr. 287 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 24 juni 2013

Naar aanleiding van uw vraag om een algemene beschouwing gedwongen gebruikmaking van particuliere producten door de burger om diensten van de overheid te kunnen betrekken kan ik u het volgende mededelen.

Gedwongen gebruikmaking van particuliere producten door burgers en bedrijven om diensten van de overheid te kunnen betrekken is in zijn algemeenheid ongewenst, maar deze uitspraak verdient een aantal nuanceringen.

In algemene zin is het zo dat de overheid niet gehouden kan worden aan het leveren van alle mogelijke middelen die in de communicatie met de overheid gebruikt worden. De overheid zal bijvoorbeeld niet overgaan tot het leveren van computers, tablets of smartphones wanneer er gebruik gemaakt gaat worden van het elektronisch communicatie kanaal, evenmin als dat de overheid generiek briefpapier, postzegels en pennen beschikbaar stelt.

  • 1. Voor ICT is de beleidslijn dat de overheid niet zozeer de ICT-producten of -diensten moet voorschrijven maar open standaarden en functionaliteit. Open standaarden maken informatie en dienstverlening toegankelijk voor iedere IT-leverancier zodat in principe concurrentie mogelijk is.

  • 2. Voorbeeld: de overheid stelt zijn documenten vaak ter beschikking in een open versie van PDF. Dit is een standaard die open is en er zijn dan ook de nodige producten beschikbaar voor PDF, waarvan vele gratis (Adobe reader, SumatraPDF, Foxit reader, etc.).

  • 3. In sommige gevallen, zoals het versnellen van nieuwe toepassingen voor communicatie met burgers en bedrijven, kan de overheid ervoor kiezen om zelf software ter beschikking te stellen.

  • 4. Voorbeeld: De Belastingdienst doet dit met het belastingaangifteprogramma. De software wordt op de belangrijkste platforms (Windows, OSX (Apple), Linux) ter beschikking gesteld om het gebruik zo breed mogelijk te faciliteren.

  • 5. Als software van overheidswege wordt ingezet dan verdient gratis software de voorkeur.

  • 6. Tenslotte kan functionaliteit via particuliere ICT-producten of -diensten (inclusief software) worden geleverd waar burgers en ondernemers voor zouden moeten betalen. Mocht dit aan de orde zijn, dan zal de overheid dit zo inrichten dat burgers en bedrijven niet met onevenredige kosten worden geconfronteerd, en dat een level playing field blijft bestaan voor ICT-aanbieders in de markt.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk

Naar boven