26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT)

Nr. 283 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 28 juni 2013

In het Algemeen Overleg Informatie- en Communicatietechnologie van 3 april jl. (Kamerstuk 26 643, nr. 276) met de Vaste Commissie voor Binnenlandse Zaken en de Algemene Commissie voor Wonen en Rijksdienst heb ik gezegd uw Kamer vóór de zomer het toepassingskader voor de Webrichtlijnen toe te sturen.

Hierbij bied ik het toepassingskader aan, getiteld «Toegankelijkheid voor Iedereen»1. Deze titel weerspiegelt het doel van het toepassingskader, namelijk zoveel mogelijk in begrijpelijke taal duidelijk maken hoe overheden in de praktijk zo goed mogelijk kunnen voldoen aan de richtlijnen voor toegankelijke websites. Het kader geeft concrete handvatten voor een goede toepassing op overheidswebsites van «de Webrichtlijnen». Deze zijn geschreven met het doel om de beschikbaarheid van digitale informatie voor zoveel mogelijk gebruikers te borgen. De Webrichtlijnen ondersteunen bezoekers van websites met een functiebeperking, maar ook in geval van bijvoorbeeld trage internetverbindingen, kleine beeldschermen of verouderde software.

Inhoud Toepassingskader

Hoofdstuk 1 beschrijft het geldende regime voor overheden. De Webrichtlijnen zijn gebaseerd op internationale open standaarden en geplaatst op de zogenaamde «pas toe of leg uit lijst» van het College en het Forum Standaardisatie. Dit betekent dat overheden de webrichtlijnen moeten toepassen, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om één of meer elementen niet toe te passen. Hebben overheden zwaarwegende redenen om één of meer webrichtlijnen niet toe te passen, dan leggen ze daarover transparant verantwoording af.

Dit model stimuleert overheden tot het nemen van verantwoordelijkheid voor een eigen toegankelijkheidsbeleid en maakt ze daarop aanspreekbaar, allereerst binnen hun eigen politieke en bestuurlijke context en daarnaast ook tegenover burgers die hinder ondervinden van een niet goed toegankelijke website. In zulke gevallen zal een voorziening moeten worden getroffen om burgers niet uit te sluiten van bepaalde informatie of diensten van de overheid.

Hoofdstuk 2 gaat in algemene zin in op veel gehoorde argumenten om niet aan de Webrichtlijnen te voldoen. Het beschrijft welke factoren mogelijk wel en welke niet als zwaarwegende redenen kunnen gelden om de Webrichtlijnen niet volledig toe te passen. En meldt hoe met het beperkt aantal mogelijke uitzonderingen moet worden omgegaan.

Hoofdstuk 3 staat stil bij een beperkt aantal complexe toepassingen en complexe content, die in sommige situaties voor knelpunten kunnen zorgen. Complexe toepassingen en complexe content mogen worden geplaatst op websites, mits er op goede wijze een toegankelijk alternatief wordt geboden. Toepassingen die het moeilijk kunnen maken aan bepaalde webrichtlijnen te kunnen voldoen zijn geo-informatie, met name kaartmateriaal, en infographics, audio- en videobestanden, sociale media, specifieke bestanden als PDF en verouderde of ongewenste technieken. De complexe content betreft archieven en oude content, specialistische content voor een kleine groep gebruikers, verplicht te publiceren content van derden en realtime informatie.

Het uitgebreide hoofdstuk 4 beschrijft ten slotte van elk van de verplichte 51 succescriteria waaruit de Webrichtlijnen bestaan, de complexiteit, het nut en de functie en de gangbare mogelijkheden om deze goed toe te passen op basis van veel voorkomende situaties.

Proces Toepassingskader

Het toepassingskader is tot stand gekomen na mondelinge consultatie van departementen, zelfstandig bestuursorganen, medeoverheden en belanghebbende organisaties. Het is dynamisch van aard en kan dus steeds aangepast worden aan nieuwe inzichten. Op dit moment ligt het bij deze partijen voor een schriftelijke reactie. Voorgestelde aanpassingen en aanvullingen op het toepassingskader worden online openbaar gemaakt, waarbij wordt gemeld of en op welke wijze reacties zijn verwerkt in een nieuwe versie.

Onder mijn beheer wordt het toepassingskader, mits relevant, iedere 3 maanden aangepast aan de ontwikkelingen in de markt en op basis van reacties van derden. Dit is passend voor kaderstelling ten aanzien van elektronische gegevensuitwisseling, waarbij steeds nieuwe technieken opkomen en nieuwe (invulling van) open standaarden binnen vooral internationale gremia tot ontwikkeling kunnen worden gebracht.

De bijlagen bij het toepassingskader die gebruikers kunnen helpen bij goede toepassing van de Webrichtlijnen zijn nog niet beschikbaar. Ook andere onderdelen van het beheer- en verantwoordingsmodel zijn op dit moment in ontwikkeling. Na de zomer zal ik uw Kamer nader kunnen informeren over de vervolgstappen en -producten inzake de inrichting van het beheer van de Webrichtlijnen in het algemeen en de uitwerking in het toepassingskader en het verantwoordingsmodel in het bijzonder.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer

Naar boven