Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201326643 nr. 254

26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT)

Nr. 254 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 28 september 2012

In de kabinetsreactie op het rapport «iOverheid» van de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR) dd. 25 oktober 2011 (Kamerstuk 26 643, nr. 211) en in het Algemeen Overleg met uw Kamer op 1 maart jl. (Kamerstuk 26 643, nr. 229) heb ik u gemeld dat ik een verkennend onderzoek ben gestart naar de mogelijkheden om de voorziening Mijn.Overheid.nl in te zetten om de informatiepositie van de burger verder te versterken. Hierbij heb ik tevens aangegeven de resultaten van dit onderzoek met uw Kamer te delen. Graag bied ik u hierbij de resultaten van het verkennend onderzoek aan.1)

Als verantwoordelijke voor de persoonsgegevens in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) die worden getoond op Mijn.Overheid.nl, heb ik opdracht gegeven tot een impactanalyse, teneinde te verkennen welke additionele functionaliteiten binnen Mijn.Overheid.nl redelijkerwijs zijn te realiseren met betrekking tot GBA-gegevens. In afstemming met mijn collega ministers en met de beheerpartijen van Mijn.Overheid.nl, verwacht ik medio 2013 met een plan van aanpak naar uw Kamer te komen.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J. W. E. Spies

1) Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer