Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201226643 nr. 241

26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT)

Nr. 241 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 8 juni 2012

In mei 2011 informeerde mijn ambtsvoorganger u in een brief over de voornemens voor hergebruik van overheidsinformatie en open data (Kamerstuk 32 802, nr. 2). De plannen uit deze brief zijn in uitvoering.

In de brief werd een onderzoek aangekondigd naar de kosten en baten van open data. Ter informatie stuur ik bij dezen het eindrapport van dit onderzoek1.

De analyse van bureau Zenc brengt zowel de kosten als de opbrengsten in beeld op het niveau van de organisatie zelf, voor de overheid en de samenleving. De resultaten zijn beschreven in de bijgevoegde rapportage en worden samengevat in een overzichtelijke poster.

Onderscheidend aan dit onderzoek is dat het zich richt op de ontsluiting van gegevens die tot nu toe vooral werden verzameld ter ondersteuning van de processen van de overheidsorganisatie zelf. Dit perspectief is tot nu toe maar beperkt belicht. De aandacht gaat vaak uit naar organisaties die als primair proces het verwerven en verstrekken van gegevens hebben, en daar vaak ook hun activiteiten mee bekostigen.

Opvallend is de grote diversiteit van de toepassingen van open data in de zeven onderzochte organisaties. Iedere organisatie heeft zijn eigen aanpak en eigen resultaten, passend bij de missie en vraagstukken waar de betreffende organisatie voor staat. Door de grote diversiteit van de cases en de in sommige gevallen nog beperkte ervaringen van organisaties met open data, is het nu niet mogelijk één generieke businesscase voor het openen van data te geven. Wel brengt het onderzoek heel helder de vragen in beeld die een organisatie moet beantwoorden bij het openen van data en de effecten die zij kunnen verwachten.

De resultaten van het onderzoek zijn voor mij aanleiding de aanpak uit de kamerbrief van vorig voorjaar te continueren.

Met het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie gezamenlijk is een programma open data gestart, waarin drie actielijnen kunnen worden onderscheiden: overheidsinformatie beschikbaar maken, overheidsinformatie makkelijker vindbaar maken en het stimuleren van hergebruik. Een van de kernactiviteiten is het beschikbaar stellen van overheidsdata via het open data portaal (data.overheid.nl). Via het portaal wordt daarnaast kennis over open data ontsloten.

Een verkenning naar de mogelijkheid voor een kenniscentrum voor open data heeft geresulteerd in de vormgeving van een kennisnetwerk. Het netwerk wordt gevormd door een kern uit de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, het Platform Open Data (de georganiseerde hergebruikers van open data) en het Forum Standaardisatie. Deze kern zorgt samen met een netwerk aan experts voor onder meer het verspreiden van goede voorbeelden, handreikingen, de afstemming van vraag naar en aanbod van open data en het beantwoorden van vraagstukken rondom standaards.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J. W. E. Spies


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.