26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT)

Nr. 180 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 24 mei 2011

Naar aanleiding van het verzoek van uw vaste commissie van Economische Zaken van 29 april 2011 jl., stuur ik u hierbij mijn reactie op het rapport «De bijdrage van het internet aan de Nederlandse economie», dat The Boston Consulting Group (BCG) in opdracht van Google heeft opgesteld.

Ik ga hieronder kort in op de conclusies van het rapport, en geef een reactie vanuit de nieuwe ICT-agenda van het kabinet, de Digitale Agenda.nl.

Het rapport «Interned – Hoe het internet de Nederlandse economie verandert» van de Boston Consultancy Group (BCG) laat zien dat de bijdrage van internet aan de economie fors toeneemt en dat de positie van Nederland goed is, zoals blijkt uit een vijfde plaats in de BCG e-Intensity Index. Deze index is opgebouwd uit drie factoren, door BCG aangeduid met «Beschikbaarheid», «Betrokkenheid» en «Bestedingen». Nederland scoort uitstekend op «Beschikbaarheid» en goed in de mate waarin consumenten, overheden en bedrijven internet betrekken in hun dagelijkse activiteiten («Betrokkenheid»). Bij de laatste factor «Bestedingen» zou volgens BCG het Nederlandse bedrijfsleven achterblijven in vergelijking met consumenten en overheden. Op basis van een beperkte enquête onder 735 Nederlandse mkb-bedrijven (op een totale populatie van ruim 800 000 mkb-bedrijven) komt BCG tot de conclusie dat in Nederland het mkb online minder actief is dan zijn Britse concurrenten. Dat baseert BCG op een relatief laag percentage bedrijven dat gebruik maakt van een online inkoop- en verkoopkanaal.

Hierbij valt aan te tekenen dat het BCG-rapport lagere percentages laat zien dan die in De Digitale Economie 2009 van het CBS1. Verschillen in gehanteerde definities tussen BCG- en CBS-onderzoek zullen daar debet aan zijn.

Het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft sinds 2001 het mkb gestimuleerd om elektronisch zaken te doen in de programma’s Nederland Gaat Digitaal 2001–2006 en Nederland Digitaal in Verbinding 2007–2010. Het accent lag daarbij respectievelijk op de ondernemer op internet te brengen met basis transacties (o.a. online verkoop), en op slim digitaal samenwerken (productgegevens, bestellingen en facturen digitaal uitwisselen in de keten). Gezien de uitkomsten van het BCG-rapport blijft de overheid het mkb dan ook stimuleren tot internetgebruik en elektronisch zaken doen, ook omdat daarmee een markt over de grens kan worden ontwikkeld. Dit is in Europa van belang om te komen tot een Europese Digitale Markt.

Om de kansen van het Nederlandse mkb op internet te benutten, worden in de nieuwe Digitale Agenda.nl2 dan ook een aantal acties aangekondigd.

Allereerst wordt het mkb verder gestimuleerd om te participeren in Europese ketendigitaliseringsprojecten: er worden in samenwerking met brancheorganisaties experts ingeschakeld om het Nederlandse mkb uit de topgebieden te betrekken bij Europese pilots voor ketendigitalisering. In 2011 start de automotive sector (topsector High Tech), daarna wordt uitgebreid naar de sectoren logistiek en agro-food. Ten tweede worden bestaande projecten en programma’s als Elektronisch Factureren aan de Overheid (overheid als «launching customer») gecontinueerd. Ten slotte zal ik in 2012 een nieuw programma Programma Digitale vaardigheden beroepsbevolking en een programma Cloud Computing starten, waar impulsen vanuit gaan voor Nederlandse bedrijven (en specifiek het mkb) om meer omzet uit de interneteconomie te halen.

De minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

M. J. M. Verhagen


X Noot
1

CB- publicatie De Digitale Economie, een publicatie die het parlement jaarlijks van het CBS ontvangt

X Noot
2

Brief Digitale Agenda.nl 17 mei 2011 nr 11 063 975

Naar boven