26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT)

Nr. 157 MOTIE VAN HET LID VAN DER BURG C.S.

Voorgesteld 19 mei 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat er de afgelopen jaren belangrijke ontwikkelingen zijn geweest inzake het aanbod van ICT-toepassingen waarbij gebruik wordt gemaakt van het internet, in vaktermen aangeduid als «cloud computing»;

overwegende, dat door deze ontwikkelingen de dienstverlening aan burgers en bedrijven en de bedrijfsvoering van de overheid verbetert, de kosten voor het gebruik van IT flink omlaag kunnen en het duurzame gebruik van IT wordt gestimuleerd;

overwegende, dat over de veiligheidsrisico’s en mogelijke afhankelijkheidsrisico’s die mogelijk samenhangen met deze ontwikkelingen geen onduidelijkheid mag bestaan;

verzoekt de regering in navolging van landen als Japan, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten een strategie voor de hele Nederlandse overheid te ontwikkelen voor «cloud computing» en een «cloud First»-strategie waarbij mogelijkheden voor de inrichting van de overheidscloud duidelijk omschreven worden met de bijbehorende voor- en nadelen;

verzoekt de regering deze strategie voor 1 november 2010 aan de Tweede Kamer aan te bieden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Burg

Heijnen

Algra

Naar boven