Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum brief
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-200826643 nr. 126

26 643
Informatie- en communicatietechnologie (ICT)

24 095
Frequentiebeleid

nr. 126
BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 juni 2008

Hierbij ontvangt u, mede namens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de beleidsbrief over het onderwerp Convergentie1, die wij u hebben toegezegd2.

De beleidsbrief is een korte samenvatting van een uitgebreide analyse (zie bijlage) die aangeeft wat de gevolgen zijn van convergentie van de ICT sector, de telecommunicatiesector en de audiovisuele sector voor de consument en de markt en welke rol het Kabinet hierbij voor zichzelf ziet. De brief kondigt enkele nieuwe acties aan en geeft een overzicht van reeds bestaand beleid dat al rekening houdt met de gevolgen van convergentie. Daar waar convergentie raakt aan het media- en het auteursrechtenbeleid wordt verwezen naar brieven die hierover al naar de Kamer zijn of worden gestuurd.

De ICT-sector, de telecommunicatiesector en de audiovisuele (content-)industrie groeien steeds meer naar elkaar toe. Op delen vloeien zij samen tot één «multimediasector». Deze ontwikkeling wordt convergentie genoemd. Kenmerkend daarbij is dat diensten toegankelijk zijn via verschillende vaste of draadloze netwerken en te ontvangen zijn met meerdere multifunctionele apparaten (zoals draagbare pc’s, mobiele telefoons en pda’s). Televisie kijken kan gewoon thuis op de bank. Maar een specifiek programma bekijken kan ook met de laptop in het park. Jongeren maken filmpjes met hun mobieltjes en zetten die op internet. Steeds vaker kiest de consument zelf op welk moment, via welk netwerk en met welk apparaat hij een dienst wil ontvangen. Het veranderende consumentengedrag is voor bedrijven een prikkel tot innovatie. Dit maakt het voor bedrijven interessant om op meerdere – voorheen afzonderlijke – markten actief te zijn. Tegelijkertijd worden sectoren voor de vraag gesteld of hun huidige verdienmodellen nog werken in een digitale en convergerende omgeving.

Convergentie is een ontwikkeling die autonoom plaatsvindt: marktpartijen, consumenten en overheden wereldwijd worden ermee geconfronteerd en worden «gedwongen» hun positie te bepalen. Dit proces ontwikkelt zich door de marktdynamiek. Als echter belemmeringen optreden voor efficiënt functionerende markten of als bepaalde publieke belangen onvoldoende gewaarborgd zijn, treedt de overheid sturend op.

Consumenten willen kunnen profiteren van mogelijkheden van nieuwe multimedia- en elektronische communicatiediensten. Daarvoor moeten zij in de eerste plaats eenvoudig toegang hebben tot de snelle en betrouwbare infrastructuren. Daarnaast moeten consumenten kunnen kiezen uit een breed aanbod van diensten en inhoud op die netwerken.

Tot slot wil ik benadrukken dat het samensmelten van de markten voor ICT, telecommunicatie en audiovisuele media nog in volle gang is. Het is een proces met technologische, economische en maatschappelijke dynamiek. Van de overheid vereist dit inspanningen om voortdurend te volgen wat er in de markt gebeurt en hoe dat uitwerkt op de doelstellingen van het Kabinet ten aanzien van marktwerking, innovatie en consumentenbeleid in de sectoren ICT, telecommunicatie en audiovisuele media. Convergentie zal als trend dan ook zeker van invloed blijven op de beleidsontwikkeling voor deze terreinen.

De staatssecretaris van Economische Zaken,

F. Heemskerk


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

XNoot
2

Kamerstukken 2006–2007, 24 095, nr. 209, Kamerstukken 2007–2008, 26 643, nr. 103 en 28 684, nr. 133.