26 573
Van beleidsbegroting tot beleidsverantwoording

nr. 55
MOTIE VAN HET LID VAN WALSEM C.S.

Voorgesteld 13 december 2000

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende:

– dat de operatie VBTB tot doel heeft de begrotingen en verantwoordingen meer transparant te maken;

– dat begrotingen en verantwoordingen nieuwe stijl de beleidsdoelstellingen en de wijze waarop deze worden gerealiseerd, helder dienen te presenteren;

constateert, dat de ingediende voorbeeldbegrotingen nog niet geheel voldoen aan de VBTB-doelstellingen;

ondersteunt de regering in haar voornemen voor het begrotingsjaar 2002 ontwerpbeleidsbegrotingen en jaarverslagen in te dienen die voldoen aan de doelstellingen van de VBTB-operatie;

roept de regering op daarbij in het bijzonder zorg te dragen voor de volgende aandachtspunten:

– beleidsmatig relevante mutaties tussen de artikelonderdelen worden bij (suppletore) begrotingen aan de Kamer vermeld en financieel en inhoudelijk toegelicht;

– de toelichtingen bij de beleidsartikelen in de begrotingen en de jaarverslagen bevatten in ieder geval informatie over ingezette beleidsinstrumenten (waaronder subsidies en fiscale maatregelen), over eventuele betrokkenheid van agentschappen en over evaluaties, informatie die het parlement in staat stelt over de beoogde en gerealiseerde effectiviteit en doelmatigheid te oordelen;

– de beleidsartikelen bevatten operationele doelstellingen, prestatie-indicatoren en kwantitatieve informatie over budgetflexibiliteit, zowel de technische als de niet-technische budgetflexibiliteit;

– de agentschapsparagrafen in de begrotingen en jaarverslagen bieden inzicht in de beoogde respectievelijk gerealiseerde doelmatigheidswinst;

– de betrouwbaarheid van niet-financiële informatie uit de begrotingen en jaarverslagen kan worden gegarandeerd;

– er zal ook een rijksbreed jaarverslag verschijnen;

– de mogelijkheid te introduceren tot amendering op subartikelen en beleidsdoelstellingen;

– zorg te dragen voor bewaking van de kwaliteit van de beleidsevaluaties;

nodigt de regering uit in de eerstkomende voortgangsrapportage VBTB in ieder geval in te gaan op de activiteiten die worden ontplooid ten behoeve van bovenstaande punten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Walsem

Duijkers

Blok

De Haan

Vendrik

Marijnissen

Van der Vlies

Van Middelkoop

Van Dijke

Naar boven