26 573
Van beleidsbegroting tot beleidsverantwoording

nr. 1
BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 19 mei 1999

1. Inleiding

In de Miljoenennota 1999 heeft de regering aangekondigd met voorstellen te komen voor de verbetering van de informatiewaarde en de toegankelijkheid van de departementale begrotings- en verantwoordingsstukken. De nota «Van beleidsbegroting tot beleidsverantwoording» bevat deze voorstellen. Bij het opstellen van de regeringsnota is gebruik gemaakt van de in het rapport «Jaarverslag in de Politieke Arena» gedane voorstellen.

2. Toelichting op de stukken

Tegelijk met de nota «Van beleidsbegroting tot beleidsverantwoording» worden u aangeboden:

• de voorbeeldbegroting Volkshuisvesting (dit betreft een omzetting van een deel van de reeds vastgestelde begroting 1999 van het Ministerie van VROM);1

• de voorbeeldbegroting van het agentschap Defensie Telematica Organisatie (DTO) (dit betreft een omzetting van een deel van de reeds vastgestelde begroting 1999 van het Ministerie van Defensie);1

• de voorbeeldbegroting van het Ministerie van Financiën (dit betreft een omzetting van de reeds vastgestelde begroting 1999);1

• door de Minister van VWS het jaarverslag 1998 van het Ministerie van VWS (dit betreft de omzetting van de departementale financiële verantwoording 1998, die tegelijk met de «echte» departementale financiële verantwoordingen 1998 aan de Tweede Kamer wordt aangeboden).2

De voorbeeldbegrotingen en het voorbeeldjaarverslag dienen ter illustratie van de regeringsnota. Zoveel mogelijk is getracht de voorstellen uit de regeringsnota te volgen. In de regeringsnota zelf is aangegeven dat een implementatietraject van meerdere jaren noodzakelijk is. Ook daarna zal nog een verdere kwaliteitsgroei noodzakelijk zijn. De voorbeelden zijn in een relatief kort tijdsbestek opgesteld en vergen nog een verdere ontwikkeling. Ze voldoen evenwel om te illustreren hoe begrotingen en jaarverslagen er op basis van de voorstellen uit de nota «Van beleidsbegroting tot beleidsverantwoording» er in de praktijk uit komen te zien.

De presentationele vormgeving van de voorbeelden is nu nog verschillend. Voor de departementale begroting nieuwe stijl en de departementale jaarverslagen zal een uniforme vormgevingsstijl worden gekozen.

2. Verwachtingen omtrent de implementatie

Op één aspect van de voorstellen wijs ik u in het bijzonder. Dit betreft de verwachtingen die ten aanzien van de implementatie gerechtvaardigd zijn.

De kern van de nota is dat de begrotings- en verantwoordingsstukken gericht worden op de begroting van en verantwoording over beleid, prestaties en middelen. Om beleid en daarvoor te leveren prestaties centraal te kunnen stellen in relatie tot de daarvoor in te zetten middelen, is het van belang op een zorgvuldige manier doelstellingen te formuleren en deze tot prestatiegegevens te concretiseren. Niet voor elk beleidsterrein is het mogelijk over de volle breedte goede prestatiegegevens te formuleren. Dit doet zich voor indien de prestaties in kwantiteit en/of kwaliteit lastig meetbaar zijn, of waar het gaat om de interactie van de ministeries met andere actoren zowel binnen als buiten de (rijks)overheid. Er zijn ook andere instrumenten om de doelmatigheid en doeltreffendheid te meten. Te denken valt aan beleidsevaluaties. In de praktijk zal veelal een mix van instrumenten worden gebruikt.

Daarbij is van belang dat de diverse ministeries niet allemaal vanuit dezelfde uitgangspositie starten. De geschetste verwachtingen zijn hoog. Bij de implementatie is maatwerk geboden. Het implementatietraject biedt daar ruimte voor. In het implementatietraject is een evaluatiemoment opgenomen (mei 2000). Bij deze evaluatie zullen de uitkomsten van interdepartementale onderzoeken naar de nieuwe artikelindeling van de begroting en naar de mogelijkheden om hierbij prestatiegegevens op te nemen een belangrijke rol spelen. De realiteit en diepgang van het implementatietraject kan op dat moment opnieuw afgewogen worden.

Ik hoop dat een nadere gedachtewisseling met u op korte termijn over de regeringsnota «Van beleidsbegroting tot beleidsverantwoording» mogelijk is.

De Minister van Financiën,

G. Zalm


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij de afdeling Parlementaire Documentatie.

XNoot
2

Zie 26 541, nr. 11.

Naar boven