Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1998-199926524 nr. 8

26 524
Uitvoering van de Richtlijn 96/71/EG van het Europees parlement en van de Raad van de Europese Unie van 16 december 1996 betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten (PbEG 1997, L 18) (Wet arbeidsvoorwaarden grensoverschrijdende arbeid)

nr. 8
AMENDEMENT VAN HET LID VERBURG

Ontvangen 13 september 1999

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:

A. De zinsnede «worden een zesde en een zevende» wordt vervangen door: wordt een zesde.

B. Het voorgestelde zevende lid vervalt.

II

In artikel 5 vervalt de zinsnede «van deze wet en artikel 2, zevende lid, van de Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten».

Toelichting

Met dit amendement wordt toepassing van het werklandbeginsel ten aanzien van algemeen verbindend verklaarde cao-bepalingen betreffende de in de EU-richtlijn bedoelde arbeidsvoorwaarden niet alleen beperkt tot de bouwsector. Aangezien niet alleen in de bouw, maar ook in andere sectoren het werk op steeds wisselende en grensoverschrijdende locaties wordt verricht.

Verburg