26 519
Wijziging van artikel 141 van het Wetboek van Strafrecht

A
OORSPRONKELIJKE TEKST VAN HET VOORSTEL VAN WET EN VAN DE MEMORIE VAN TOELICHTING ZOALS VOORGELEGD AAN DE RAAD VAN STATE EN VOOR ZOVER NADIEN GEWIJZIGD

II. Memorie van Toelichting

In de laatste zin van de eerste alinea van de inleiding is voor het woord «bijdrage» het woord «belangrijke» vervallen. Toegevoegd aan deze alinea is de volgende passage: Daarenboven zijn mijn ambtgenoot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en ikzelf ons er van bewust dat het probleem van de grootschalige ordeverstoringen niet alleen met behulp van het strafrecht tegemoet moet worden getreden en een gecombineerde aanpak vergt. In dat kader en met het oog op de naderende voetbalwedstrijden die voor het Europees kampioenschap in België en Nederland zullen worden gespeeld, wordt thans een pakket van maatregelen voorbereid. Deze omvatten bestuurlijke maatregelen en in aanvulling daarop strafvorderlijke aanpassingen.

Naar boven