Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-200826488 nr. 85

26 488
Behoeftestelling vervanging F-16

nr. 85
GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID ROLAND KORTENHORST C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 78

Voorgesteld 29 mei 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de regering het voornemen heeft, deel te gaan nemen in de operationele testfase van de JSF;

constaterende, dat niet eerder dan nadat er een kandidatenanalyse heeft plaatsgevonden en ter beoordeling is voorgelegd aan de Kamer, er definitieve besluiten worden genomen;

overwegende, dat over de vormgeving van die kandidatenanalyse, waarbij ook externe partijen betrokken kunnen gaan worden, nog een brief is toegezegd door de regering;

overwegende dat de regering binnen de voorliggende verbintenis tot deelname aan de testfase heeft bedongen dat alleen een hard financieel commitment wordt gegeven voor circa 10% van het deelnamebedrag;

overwegende dat daarmee een evenwichtige positie is verkregen tussen enerzijds de kansen op kennisgebied die meedoen aan de testfase biedt en anderzijds het financiële risico dat bestaat door uit te stappen wanneer een kandidatenanalyse daartoe aanleiding zou geven;

roept de regering op deze kans niet te laten lopen en tijdig tot ondertekening van de overeenkomst aangaande deze testfase over te gaan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Roland Kortenhorst

Voordewind

Eijsink