26 488 Behoeftestelling vervanging F-16

Nr. 232 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE, EN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 13 april 2010

Hierbij bieden wij u aan de rapportage van het project Vervanging F-16 over het jaar 2009. Vanaf 2002 is jaarlijks gerapporteerd over het project Vervanging F-16. Dit rapport over 2009 is de achtste jaarrapportage. Waar relevant zijn in de jaarrapportage ontwikkelingen van begin 2010 verwerkt en wordt een doorkijk naar verwachte ontwikkelingen in dit jaar en de komende jaren gegeven. In de jaarrapportage wordt tevens ingegaan op het rapport van de Amerikaanse Government Accountability Office (GAO) van 19 maart jl. Aan het verzoek van de vaste commissie voor Defensie van 1 april jl. (kenmerk 26488-222/2010D16431) om een reactie op dit rapport zal ook nog afzonderlijk worden voldaan. Het assurance rapport van de Auditdienst Defensie en de Auditdienst Economische Zaken over dit project wordt conform de regeling grote projecten als afzonderlijk document meegezonden.1

De staatssecretaris van Defensie,

J. G. de Vries

De minister van Economische Zaken,

M. J. A. van der Hoeven


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven