Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-200926488 nr. 148

26 488
Behoeftestelling vervanging F-16

nr. 148
MOTIE VAN HET LID VAN VELZEN C.S.

Voorgesteld 5 maart 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat er een vergelijking is gemaakt tussen enkele kandidaten voor de vervanging van de F-16;

overwegende, dat in de brief die over deze kandidatenvergelijking aan de Kamer is gezonden weinig harde informatie is opgenomen, dat het leeuwendeel van de informatie is neergelegd in een vijftal vertrouwelijke bijlagen en dat een deel van de informatie zelfs niet aan de Kamer ter beschikking wordt gesteld;

overwegende, dat de Kamer in het uitoefenen van haar controlerende taak baat heeft bij optimale transparantie en ruimhartige informatievoorziening;

spreekt uit een onafhankelijk en gezaghebbend oordeel te willen over de noodzaak, deze informatie vertrouwelijk te houden en de wijze waarop de Kamer dan haar controlerende functie kan vervullen;

verzoekt de regering aan de Raad van State voorlichting te vragen (conform artikel 18, lid 2, van de Wet op de Raad van State) over de manier waarop de Tweede Kamer invulling zou kunnen geven aan de controlerende functie, rekening houdende met de afwegingen en de besluiten van de regering die gemaakt zijn bij het besluit om informatie over de vervanging van de F-16 niet openbaar te maken dan wel ook niet vertrouwelijk aan de Kamer te willen overleggen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Velzen

Eijsink

Peters

Brinkman