Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201826485 nr. 288

26 485 Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Nr. 288 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 mei 2018

Bijgaand treft u de tweede rapportage aan over de Nederlandse uitvoering van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDGs) die op 25 september 2015 door 193 regeringsleiders en staatshoofden in New York zijn overeengekomen1. Deze rapportage geeft aan waar Nederland nu staat, welke koers is uitgezet in de vorm van nieuwe initiatieven en beleidsvoorstellen en, waar mogelijk, wat het komende jaar gepland is.

Deze rapportage wordt u aanboden mede namens de Minister van Economische Zaken en Klimaat, de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de Minister en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, de Minister en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Minister van Justitie en Veiligheid, de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

De overheid zet deze stappen niet alleen. Op alle terreinen is samenwerking met partners nodig, om te verzekeren dat ambities breed worden gedragen in de samenleving. Inmiddels zijn er tal van initiatieven die bijdragen aan het behalen van de SDGs.

Ambities

Nederland staat er in veel opzichten goed voor om in 2030 de SDGs te halen. Uit de eerste Nederlandse SDG-rapportage (Kamerstuk 26 485, nr. 246) en uit de recente rapportages van het CBS over de SDGs komen echter ook uitdagingen naar voren, bijvoorbeeld op het gebied van klimaat, energie en gendergelijkheid.

Het kabinet neemt op deze terreinen de volgende initiatieven:

  • In de samenleving worden ambitieuze stappen gezet op het gebied van klimaatadaptatie en het verduurzamen van de industrie. Het kabinet komt met diverse maatschappelijke partners tot een Klimaatakkoord om de uitstoot van broeikasgassen met 49% te beperken in 2030. Met de initiatiefnemers van de Klimaatwet overlegt het kabinet om te komen tot een breed gedragen wet.

  • Het bevorderen van emancipatie is voor Nederland een ander aandachtspunt, met name het bieden van sociale veiligheid en de gelijke behandeling van ieder individu, het bevorderen van economische zelfstandigheid en de doorstroom van vrouwen naar hogere functies (SDGs 5 en 8). De emancipatienota (Kamerstuk 30 420, nr. 270) vormt het startpunt voor verbetering van de economische en maatschappelijke gendergelijkheid.

Daarnaast zijn er ook andere belangrijke initiatieven die de inzet op de SDGs illustreren. Nederland is het eerste land ter wereld met de ambitie om in 2050 volledig circulair te zijn. Dit is neergelegd in het Rijksbrede Programma Circulaire Economie (Kamerstukken 32 852 en 33 043, nr. 33). Verder verschijnt in 2019 de Nationale Omgevingsvisie, een strategische langetermijnvisie op de ontwikkeling van de gehele fysieke leefomgeving. De visie is nauw verbonden met maatschappelijke opgaven als de energietransitie en gezondheid: opgaven die zowel het fysieke als sociale domein raken. Hier komen verschillende SDGs bij elkaar. De geïntegreerde aanpak van deze visie is een goed voorbeeld van hoe plannen om de SDGs te behalen in samenhang moeten worden geïmplementeerd. De Nationale Omgevingsvisie zal worden ontwikkeld in overleg met alle belanghebbenden.

In de tweede SDG-rapportage zal nader ingegaan worden op de initiatieven die Nederland in het binnen- en buitenland onderneemt om de SDGs te behalen.

Samengaan van rapportages over SDGs en Monitor Brede Welvaart

In antwoord op de wens van de Kamer om het thema brede welvaart een belangrijkere rol te laten spelen in het Verantwoordingsdebat heeft het kabinet opdracht gegeven aan het CBS om de Monitor Brede Welvaart te ontwikkelen (Kamerstuk 34 298, nr. 23). In de Monitor is de relatie gelegd tussen de SDGs en de verschillende beleidsthema’s die van belang zijn voor brede welvaart. Er bestaat grote overlap tussen de CBS-publicaties over respectievelijk de SDGs en de Monitor Brede Welvaart. Het kabinet gaat samen met het CBS verkennen hoe de twee publicaties kunnen worden geïntegreerd, waarbij de wens van het kabinet is dat in 2019 te doen. Verder kunnen ook de aanbiedingsbrief van de jaarlijkse Nederlandse SDG-rapportage en de reactie op de Monitor Brede Welvaart gecombineerd worden ten behoeve van Verantwoordingsdag.

Toetsing op behalen SDGs

Het kabinet gaat het Integraal Afwegingskader (IAK), waar nodig, in lijn brengen met de SDG-ambities. Dit wordt gedaan door de effecten van nieuwe beleids-, wets- en regelvoorstellen op het behalen van de SDGs een zichtbaar onderdeel te maken van het IAK. In het IAK zal daarom extra aandacht worden gevraagd voor de effecten van voorstellen op SDG-terreinen. Daarnaast breidt het Kabinet het IAK uit met twee onderwerpen die momenteel onvoldoende worden meegenomen en waar Nederland een inspanning moet leveren. Het IAK zal daartoe worden aangevuld met de verplichte kwaliteitseis «effecten op gendergelijkheid» door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en met de verplichte kwaliteitseis «effecten op ontwikkelingslanden» door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Ook wil het kabinet de toepassing van het IAK door beleidsmakers verder stimuleren. Het Ministerie van Justitie en Veiligheid zal deze besluiten nader uitwerken in overleg met de andere ministeries. Onevenredige bureaucratische verzwaring dient hierbij te worden voorkomen.

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl