26 485 Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Nr. 102 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 10 maart 2011

De stichting MVO Nederland is in 2004 opgericht op initiatief van de Rijksoverheid om kennis en bewustwording bij het bedrijfsleven over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) te bevorderen. Het afgelopen jaar heeft een evaluatie plaatsgevonden van de stichting door het onafhankelijke onderzoeksbureau B&A consulting. Bijgaand ontvangt u het evaluatierapport1 en informeer ik u over de belangrijkste conclusies en aanbevelingen en de toekomstplannen van MVO Nederland.

Achtergrond en doelstelling van de evaluatie

MVO Nederland wordt voor een belangrijk deel gefinancierd door het Rijk en ontvangt een jaarlijkse subsidie van circa € 2,5 mln. voor basisactiviteiten en specifieke projecten2. De basissubsidie aan MVO Nederland is toegezegd tot en met 2012 met als afspraak dat MVO Nederland de komende jaren dient te werken aan verzelfstandiging. De stichting is hiertoe bezig met het aantrekken van private partners (inmiddels zijn dat er circa 1300). Bij de oprichting van de stichting is afgesproken deze na een aantal jaren te evalueren. De evaluatie is het afgelopen jaar uitgevoerd en is bedoeld om inzichtelijk te maken hoe effectief en efficiënt de stichting de afgelopen zes jaar uitvoering heeft gegeven aan haar missie3. De evaluatie bevat tevens aanbevelingen voor de toekomstvisie van MVO Nederland op weg naar zelfstandigheid.

Conclusies en aanbevelingen

Het algehele beeld dat uit de evaluatie naar voren komt (zie bijlage) is dat MVO Nederland effectief en efficiënt heeft gefunctioneerd. MVO Nederland heeft een sterke positie verworven in Nederland als hét kenniscentrum voor MVO. Daarentegen is MVO Nederland (nog) niet in staat om haar publieke taak op het gebied van het stimuleren van kennis en bewustwording over MVO geheel zelfstandig te financieren. Enkele belangrijke conclusies uit het rapport:

 • MVO Nederland wordt zeer gewaardeerd door de diverse stakeholders (bedrijfsleven, overheden, maatschappelijke organisaties).

 • MVO Nederland werkt efficiënt, maar zou meer focus aan kunnen brengen door scherpere keuzes te maken. Lastig hierbij is dat stakeholders verschillende wensen hebben.

 • MVO Nederland heeft effectief geopereerd en heeft de afgesproken doelstellingen (de output) t.a.v. het aantal ondersteunende branches, aangesloten partners, websitebezoeken en waardering voor de activiteiten grotendeels behaald.

 • Het effect van de activiteiten van MVO Nederland (de outcome) is moeilijk meetbaar, ook omdat weinig gegevens beschikbaar zijn over de stand van zaken van MVO in het bedrijfsleven om het tegen af te zetten. Het beeld van de onderzoekers is dat:

  • veel bedrijven bekend zijn geraakt met het begrip MVO, mede dank zij de inspanningen van MVO Nederland;

  • een kopgroep van bedrijven actief aan de slag is met MVO (en goed presteert), maar dat het gros van het MKB MVO nog niet direct vertaald heeft in haar handelen;

 • MVO Nederland wordt gezien als hét kennisinstituut op het gebied van MVO in Nederland en wordt gewaardeerd om haar actuele kennis en vermogen om deze kennis praktisch toepasbaar te maken.

 • Cruciale kwaliteit in de ogen van stakeholders is de onafhankelijke positie van MVO Nederland.

 • De bedrijfsvoering kan verder worden geprofessionaliseerd (projectmatig werken), de relatie met het Rijk ook (duidelijkere afspraken, verwachtingen). Advies van de onderzoekers is om toe te groeien naar een opdrachtgever-opdrachtnemer relatie (geen algemene subsidie, maar projectfinanciering).

 • MVO Nederland zal zonder additionele financiering van het Rijk haar taken op gebied van kennis en bewustwording niet zomaar voort kunnen zetten.

B&A beveelt aan om de organisatie in de toekomst op te zetten langs de volgens vier pijlers:

 • 1. Een publieke pijler gericht op de ontwikkeling en brede verspreiding van kennis over MVO;

 • 2. Een publiek/privaat brancheprogramma gericht op het stimuleren van MVO via brancheverenigingen;

 • 3. Een partnerprogramma met specifieke producten en diensten voor de aangesloten private partners;

 • 4. Het uitvoeren van projecten op verzoek van publieke of private organisaties.

Toekomstplannen MVO Nederland

MVO Nederland is bezig met de uitwerking van een businessplan voor de periode 2012 t/m 2015 langs bovengenoemde vier pijlers. Dit businessplan zal dit voorjaar gereed zijn. Ik zal vervolgens met MVO Nederland en betrokken departementen in overleg gaan over een eventuele vervolgsubsidie vanaf 2013. Ik zal uw Kamer deze zomer informeren over de uitkomst hiervan.

De staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

H. Bleker


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

X Noot
2

MVO Nederland ontvangt subsidie van de ministeries van EL&I, I&M, BZ/OS, VWS en SZW.

X Noot
3

De missie van MVO Nederland is het leveren van kennis, inspiratie en hulpmiddelen aan het Nederlandse bedrijfsleven met als doel zoveel mogelijk ondernemers bewust en actief aan de slag te laten gaan met Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) in de kernactiviteiten van hun bedrijf.

Naar boven