26 477
Welzijnsnota 1999–2002

nr. 1
BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 9 april 1999

Bijgaand leg ik, mede namens de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de Welzijnsnota 1999–2002 «Werken aan sociale kwaliteit» aan u voor. Op grond van de Welzijnswet 1994 presenteert het kabinet aan de beide Kamers der Staten-Generaal tenminste een maal per vier jaar een verslag van het gevoerde beleid en een beschrijving op hoofdlijnen van het beleid in de komende periode. Het verslag over de afgelopen periode werd reeds in juni 1998 gepubliceerd onder de titel «De terugblik». In deze nota «Werken aan sociale kwaliteit» zijn de hoofdlijnen voor het welzijnsbeleid in de komende periode aangegeven, als onderdeel van het bredere kabinetsbeleid. Deze welzijnsnota geeft het kader aan voor de programma's die rond een vijftal thema's worden ontwikkeld en de bijdragen, die het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport daaraan zal leveren.

De financiële consequenties van de in deze nota opgenomen voornemens vinden dekking in de meerjarencijfers van de rijksbegroting.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. M. Vliegenthart

Naar boven