Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1999-200026463 nr. 13

26 463
Regels omtrent het transport en de levering van gas (Gaswet)

nr. 13
AMENDEMENT VAN HET LID M. B. VOS

Ontvangen 24 februari 2000

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Na artikel 30 wordt een nieuw artikel ingevoegd:

Artikel 30a

1. Bij algemene maatregel van bestuur wordt een systeem van certificaten ingesteld voor gas dat op doelmatige en milieuhygiënisch verantwoorde wijze is geproduceerd.

2. De maatregel stelt de criteria vast voor het verkrijgen van een certificaat als bedoeld in het eerste lid, tot welke criteria in ieder geval behoren de vaststelling van het maximale percentage verlies bij de winning en transport, en het boren in niet-kwetsbare gebieden.

3. De leverancier is verplicht vrije afnemers te informeren over het aandeel van het aan hen geleverde gas dat is gecertificeerd.

II

Aan artikel 55, eerste lid, wordt een volzin toegevoegd: Artikel 30a treedt in werking uiterlijk op 1 januari 2002.

Toelichting

Voor een deel van de Nederlandse consumenten is het van belang te weten of hun gas wordt gewonnen uit een kwetsbaar natuurgebied of niet. Ook maakt het verschil of er bij de winning en het transport grote verliezen optreden. Dit zijn de zogenaamde «consumer concerns». Dat betekent dat de vraag van de consument afhankelijk is van de productiemethoden van gas. Daarmee is betrouwbare informatie over productiewijzen relevante informatie voor een vrije markt. Zonder deze informatie kan de consument niet kiezen en is een goede marktwerking verstoord. In dit geval ten koste van het milieu.

Daarom is een wettelijke basis voor de consumenteninformatie wenselijk. In een AMvB kunnen de criteria voor het verkrijgen van een certificaat worden uitgewerkt. De gasleverancier moet aan de afnemer laten weten welk deel van zijn gas is gecertificeerd. Dit systeem is alleen zinvol voor vrije afnemers.

Het certificatensysteem moet in werking treden op het moment dat de volgende groep, de middengrote afnemers, vrije klanten worden. Dan is namelijk 65% van de markt in de positie om zijn leverancier te kiezen. Volgens het voorliggende wetsvoorstel is dat op 1 januari 2002.

M. B. Vos