Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1999-200026463 nr. 12

26 463
Regels omtrent het transport en de levering van gas (Gaswet)

nr. 12
AMENDEMENT VAN HET LID M. B. VOS

Ontvangen 24 februari 2000

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Aan artikel 29 wordt een lid toegevoegd:

3. Bij algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld met betrekking tot de invulling van de taak, bedoeld in het eerste lid, en worden criteria gegeven waaraan de uitvoering van die taak door het gasbedrijf zal worden getoetst.

Toelichting

Op grond van artikel 29 krijgen gasbedrijven de taak «te bevorderen dat gas door hemzelf en door afnemers op een doelmatige en milieuhygiënisch verantwoorde wijze wordt gebruikt». Zonder invulling en concretisering van deze taak kan geen richting worden gegeven aan de wijze waarop deze moet worden ingevuld. Er ontbreken dan noodzakelijke kaders voor liberalisering en marktwerking. Ingevolge dit amendement wordt in de wet een delegatiebepaling opgenomen die strekt tot het vaststellen van regels met concrete en toetsbare criteria. Daarmee wordt helderheid geschapen voor de marktpartijen.

M. B. Vos