Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2000-200126463 nr. 103

26 463
Regels omtrent het transport en de levering van gas (Gaswet)

nr. 103
MOTIE VAN DE LEDEN VAN DEN AKKER EN M. B. VOS

Voorgesteld 4 juli 2001

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat bij motie van 22 maart 2000 (TK 1999/2000, 26 898, nr. 18) de Kamer de regering heeft verzocht in de Tarievencode een regeling op te nemen opdat decentrale opwekkers op eenvoudige wijze het voordeel moeten kunnen genieten van de door hen uitgespaarde netkosten;

voorts overwegende, dat de gezamenlijke netbeheerders door de minister is verzocht, ter uitvoering van de motie te komen met een uitgewerkte regeling met betrekking tot uitgespaarde netkosten;

constaterende, dat het overleg van de gezamenlijke netbeheerders tot op heden niet heeft geresulteerd in een voorstel tot aanpassing van de Tarievencode;

voorts constaterende, dat WKK-installaties worden gesloten c.q. buiten gebruik worden gesteld en derhalve het uitblijven van bedoelde regeling met betrekking tot uitgespaarde netkosten niet langer gewenst is;

verzoekt de regering indien het overleg met de netbeheerders niet voor 1 oktober aanstaande in een voorstel tot wijziging van de Tarievencode heeft geresulteerd, de directeur van de Dte op te dragen, gebruik te maken van zijn autonome bevoegdheden tot het vaststellen van een ambtshalve wijziging van de Tarievencode,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van den Akker

M. B. Vos