Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2000-200126463 nr. 102

26 463
Regels omtrent het transport en de levering van gas (Gaswet)

nr. 102
MOTIE VAN DE LEDEN VAN DEN AKKER EN M. B. VOS

Voorgesteld 4 juli 2001

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het stilleggen, sluiten c.q. ontmantelen van warmtekrachtkoppeling (WKK) als een zeer onwenselijke ontwikkeling moet worden beschouwd;

voorts overwegende, dat een dergelijke ontwikkeling strijdig is met de door de regering beoogde milieudoelstellingen op het gebied van energie-efficiency en CO2-emissies;

constaterende, dat het uitblijven van een krachtdadig beleid en effectieve maatregelen tot gevolg hebben dat milieuvriendelijke WKK-installaties met sluiting en ontmanteling worden bedreigd;

verzoekt de regering voor eind september aanstaande te komen met een plan van aanpak, gericht op voorkoming van verdere stillegging, sluiting en ontmanteling van milieuvriendelijke WKK-installaties. Dit plan van aanpak moet (mede) bevatten een pakket van effectieve maatregelen, inclusief de financiële dekking en inclusief tijdpad, waarin deze maatregelen worden geïmplementeerd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van den Akker

M. B. Vos