26 448 Structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI)

Nr. 634 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 29 juni 2020

Hierbij bieden wij u de Stand van de uitvoering sociale zekerheid aan. Met deze brief informeren we u periodiek over de ontwikkelingen in de inzet van UWV en de SVB om goede dienstverlening aan te bieden en geven we inzicht in de dilemma’s die hierbij spelen.

Tevens bieden wij u als bijlagen bij deze Stand van de uitvoering vier onderzoeksrapporten aan1:

  • Rapport met daarin een advies over de wijzigingen in wet- en regelgeving die nodig zijn om de uitbreiding van taakdelegatie bij sociaal-medische beoordelingen zorgvuldig vorm te geven;

  • Rapport met resultaten van het onderzoek dat is uitgevoerd naar de productiviteitsontwikkeling (doelmatigheid) van UWV en de SVB tussen 2002 en 2018;

  • Rapport met resultaten van de evaluatie van de invulling van aansturing van en toezicht op UWV en de SVB;

  • Resultaten van het onderzoek naar de balans tussen de opdracht en middelen van de SVB.

Daarnaast ontvangt u de Signaleringsbrief waarmee uw Kamer wordt geïnformeerd over de belangrijkste fraudefenomenen die UWV, de SVB, gemeenten en Inspectie SZW in het afgelopen jaar hebben opgemerkt en de manier waarop zij die hebben opgepakt.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven