Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201926448 nr. 622

26 448 Structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI)

Nr. 622 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 14 mei 2019

Hierbij sturen wij u de jaarverslagen 2018 van UWV en de SVB1. Wij hebben de besluiten tot vaststelling van de jaarrekening 2018 goedgekeurd. In deze brief informeren wij u over ons oordeel over de verslagen.

Het afgelopen jaar was een roerig jaar waarin met name UWV onder druk heeft gestaan vanwege tegenslagen in de uitvoering. Tegelijkertijd is er veel bereikt. Hoewel UWV en de SVB nog voor een grote opgave staan, zijn wij alles overziend van mening dat de geleverde prestaties grotendeels in orde zijn. Wij spreken hiervoor onze waardering uit richting alle medewerkers van UWV en de SVB. In deze brief gaan wij in op diverse onderwerpen die voor ons het afgelopen jaar centraal stonden. In de stand van de uitvoering, die wij u in juni sturen, gaan wij uitgebreider in op de uitdagingen en te nemen maatregelen voor 2019 en verder.

Dienstverlening

Prestaties reguliere uitvoering

De reguliere uitvoering van UWV is in 2018 grotendeels volgens verwachting verlopen. Zo is het aantal Wajongers dat werk heeft gevonden, gestegen van 8.400 in 2017 naar 9.000 in 2018. De tijdigheid van de eerste betaling van uitkeringen voldeed ook in 2018 over de gehele linie aan de gestelde norm. De landelijke klanttevredenheidscijfers van uitkeringsgerechtigden en werkgevers liggen boven de afgesproken norm, maar daalden wel iets ten opzichte van 2017. Daarentegen voldeed de ontwikkeling van de voorraad sociaal medische beoordelingen niet aan de afgesproken norm (vraaggestuurde en professionele herbeoordeling WIA). Dit houdt verband met het capaciteitstekort bij verzekeringsartsen. De UWV-brede rechtmatigheid ligt met een realisatie van 98,9% net onder de norm van 99%. UWV heeft aangegeven in te zetten op verbeteracties. Wij hebben UWV gevraagd ons over de voortgang hiervan te informeren.

Gelijktijdig met de constatering dat de behaalde prestaties grotendeels overeenstemmen met verwachtingen en afspraken, zien we afgelopen periode veel discussie rondom de prestaties van UWV. Samen met UWV bekijken we in hoeverre de gemaakte afspraken en prestatie-indicatoren de gewenste maatschappelijke resultaten en prestaties in de volle breedte weergeven.

Over de hele linie zijn de prestaties van de SVB in orde. Vrijwel alle normen op het gebied van nationale tijdigheid worden gehaald. Wel is zichtbaar dat de prestaties op punten onder druk staan. Vooral de tijdigheid van de internationale AKW is een aandachtspunt. Hier heeft de SVB al extra capaciteit voor vrij gemaakt. Bij de SVB lag de rechtmatigheid van het totaal van de SV-wetten met een realisatie van 99,97% boven de norm van 99% en zijn de achterblijvende rechtmatigheidsscore voor de AIO in 2018 hersteld. De rechtmatigheid Anw bleef in 2018 achter. De SVB gaat de bij de AIO gebruikte methodiek ook hier gebruiken.

Verbeteringen in dienstverlening

Evenals in voorgaande jaren, lag in 2018 voor UWV de focus op het werken aan een toekomstbestendige dienstverlening en het moderniseren van de interne processen en ICT-systemen. In 2018 is UWV gestart met het intensiveren van de dienstverlening aan mensen met een WW- WGA- of Wajonguitkering. De afgesproken prestatie-indicatoren zijn gehaald. Desalniettemin is er nog forse inspanning nodig om de dienstverlening op het gewenste niveau te krijgen. Daarnaast heeft UWV zich actief ingezet voor het bevorderen van regionale samenwerking in de arbeidsmarktregio’s. Wij zijn verheugd over de stijgende arbeidsparticipatie van mensen met een arbeidsbeperking aan wie UWV ondersteuning biedt.

Ten aanzien van het op peil brengen van de benodigde artsencapaciteit, zien wij dat UWV erin geslaagd is om extra artsen te werven. Dit zal pas op langere termijn een positief effect hebben op het aantal inzetbare verzekeringsartsen. De artsencapaciteit zal dan ook een blijvend punt van aandacht moeten zijn. Medio 2019 zullen wij met betrekking tot dit vraagstuk gezamenlijk met UWV de balans opmaken en op basis daarvan passende afspraken maken.

Het aandeel van de internationale gevalsbehandeling en de daarvoor benodigde inzet in de uitvoering groeit bij de SVB. Het blijven verbeteren van uitvoeringsprocessen, slim samenwerken en verbreden van de gegevensuitwisseling met landen en zusterorganisaties is daarom van groot belang. De inzet op het in toenemende mate digitaal uitwisselen van overlijdensgegevens is een vermeldenswaarde ontwikkeling met positieve effecten voor de dienstverlening naar de burger.

Handhaving

In de afgelopen periode is volop discussie geweest over handhaving door UWV. Hieruit kwam naar voren dat handhavingsrisico’s in de uitvoering onvoldoende urgentie hebben gekregen. Dit heeft eens en te meer aangetoond hoe belangrijk het is om het handhavingsbeleid en de uitvoering ervan goed op orde te hebben en te houden. Naar mijn overtuiging zijn we gekomen tot een set van afspraken waarmee de uitvoering van het handhavingsbeleid door UWV beter tot zijn recht zal komen. In het bijzonder geldt dit voor het goed zicht krijgen op de misbruikrisico’s en het ontwikkelen van een integraal afwegingskader.

Toekomstbestendigheid

Zowel UWV als SVB stonden in 2018 voor grote veranderopgaven om de continuïteit te waarborgen en de dienstverlening te verbeteren. UWV heeft implementatie van nieuwe wetgeving met succes weten om te zetten in uitvoering. Daarnaast blijkt uit het jaarverslag van UWV dat stappen zijn gezet in het realiseren van de doelstellingen van het UWV Informatieplan (UIP).

Bij de SVB is het project vAKWerk technisch succesvol ingevoerd. Hiermee zijn de kinderbijslag en de AOW in één systeem bijeengebracht. Een belangrijke stap in de vernieuwing van de ICT-systemen. De implementatie van vAKWerk heeft een (tijdelijke) impact op de dienstverlening gehad omdat het eigen maken van een nieuw systeem veel tijd en capaciteit vroeg van de medewerkers. De SVB neemt maatregelen, zoals een onderzoek naar de impact van de IT-ambitie op de kwaliteit van de dienstverlening, om hier in de toekomst scherper op te kunnen zijn.

Organisaties zoals UWV en SVB vergen voortdurend alertheid op de balans tussen opdracht, middelen en handhaving en controle in de uitvoering van de vastgestelde wet- en regelgeving. Tijdig overleg over gesignaleerde knelpunten en transparantie zijn onmisbaar. De medewerkers van de uitvoeringsorganisaties zijn een belangrijke factor bij de prestaties die genoemd worden in de jaarverslagen. Beide organisaties schenken veel aandacht aan de doorlopende inzetbaarheid van het personeel en stimuleren medewerkers om zich te blijven ontwikkelen. De veranderende aard van het werk vraagt om nieuwe expertise en competenties. UWV en de SVB investeren in het vakmanschap van de medewerkers zodat zij ook in de toekomst hun werk optimaal kunnen doen. Dit zorgt voor een wendbare en flexibele organisatie.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.