26 448 Structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI)

Nr. 618 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 29 maart 2019

Ik heb tijdens het AO SUWI van 20 februari jl. (Kamerstuk 26 448, nr. 617) toegezegd uw Kamer nader te informeren over de berichtgeving dat in een project van UWV in Groningen herbeoordelingen worden uitgevoerd zonder dat er een verzekeringsarts aan te pas zou komen. De Accountantsdienst van UWV heeft onderzoek uitgevoerd naar de gevolgde werkwijze in Groningen. Hierbij bied ik u dit rapport aan en de bestuurlijke reactie van UWV hierop1.

De op kantoor Groningen toegepaste werkwijze van taakdelegatie blijkt in operationele en juridische zin niet juist en daar heb ik UWV op aangesproken. De werkwijze is inmiddels aangepast. Op basis van een eerste onderzoek is het beeld dat er – ondanks de gehanteerde werkwijze – inhoudelijk juiste beslissingen over de IVA-rechten zijn genomen. Het dossieronderzoek wordt nog uitgebreid, zodat een statistisch verantwoorde uitspraak gedaan kan worden over de gehele groep. Daarnaast volgt UWV de aanbeveling van de Accountantsdienst op om beslissingen over nieuwe werkwijzen door het districtsmanagement en de landelijke adviseurs gezamenlijk te laten nemen. Het bestaande systeem van professionele afstemming zal worden aangescherpt.

Zoals Kamerlid Pieter Heerma bij het AO Arbeidsongeschiktheid van 27 maart jl. ook aangaf, is taakdelegatie een werkvorm die effectief is en waarmee goede ervaring is in andere sectoren. Ik ben het met hem eens dat het uiteraard wel volgens de regels moet gebeuren. UWV heeft daartoe in de Handreiking Taakdelegatie het professioneel en juridisch kader van werken met taakdelegatie helder vastgesteld. Samen met UWV ben ik nadrukkelijk van mening dat het werken met taakdelegatie door verzekeringsartsen één van de maatregelen is die een goede bijdrage leveren aan het toewerken naar een balans tussen (maximaal) beschikbare capaciteit en noodzakelijke capaciteit van verzekeringsartsen om beoordelingen te verrichten. Daarbij is het echter van groot belang dat taakdelegatie niet alleen volgens de afspraken in procedures, maar ook in de praktijk onder de juiste randvoorwaarden wordt uitgevoerd.

UWV is nagegaan of op kantoren in de overige districten op de juiste manier gewerkt wordt op basis van het professioneel en juridisch kader van taakdelegatie. UWV heeft mij aangegeven dat dit het geval is.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven