26 448 Structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI)

Nr. 465 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID EN STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 31 mei 2011

Met deze brief bieden wij u de eindrapportage werking van de loonaangifteketen in 2010, eindrapportage plateau stabiele keten en de veertiende halfjaarlijkse rapportage Samenwerking UWV en Belastingdienst aan (bijlagen 1, 2 en 3)1. Deze rapportages gaan vergezeld van een oordeel van Het Expertise Centrum (HEC) (bijlagen 4 en 5)1. De halfjaarlijkse rapportages vinden hun oorsprong in de motie waarin de Kamer de regering verzocht halfjaarlijks over de voortgang Walvis/Wfsv te rapporteren (Kamerstukken II 2003/04, 29 529 en 29 531, nr. 17). Verder bieden wij u de tiende rapportage UWV en Walvis van de Inspectie Werk en Inkomen (IWI) aan (bijlage 6).1

Wij zijn verheugd om te kunnen concluderen dat UWV en Belastingdienst goede resultaten hebben behaald in het reguliere proces rond het verwerken van loonaangiftegegevens en bij het treffen van de maatregelen voor de stabiele loonaangifteketen. In 2010 is, net zoals over 2008 en 2009, sprake van een werkende loonaangifteketen. In 2010 zijn voor het eerst alle zeven normen die toezien op de verwerkingsprocessen van UWV en Belastingdienst, gehaald. De loonaangifteketen is stabiel als alle tijdelijke maatregelen zijn vervangen door structurele maatregelen. In 2010 is het plateau van de stabiele keten gerealiseerd. De hiervoor geplande maatregelen zijn grotendeels gerealiseerd en hetgeen nog niet is gerealiseerd vormt geen belemmering voor een goede werking van de keten.

De toezichthouders HEC en IWI wijzen op de punten die nog verdere aandacht vergen. Specifiek vragen zij aandacht voor het verder borgen van de inhoudelijke kwaliteit van de gegevens. Wij onderschrijven dit. In het door UWV en Belastingdienst in uitvoering genomen programma voor het robuuster maken van de loonaangifteketen is hiervoor specifieke aandacht in de actielijn «Sturing op kwaliteit». Belangrijke activiteiten zijn het verder uitwerken van het beleidskader met betrekking tot de kwaliteit van gegevens en het verder realiseren van het structurele proces voor het afhandelen van kwaliteitssignalen van burgers en afnemers. Het robuuster maken van de keten is te karakteriseren als een voortdurend verbeterproces waarbij de loonaangifteketen meer in staat is om zonder zware inspanningen en risico’s mee te bewegen met wetswijzigingen. In de veertiende halfjaarlijkse rapportage is de stand van zaken van de maatregelen beschreven.

Bij het Belastingplan 2011 c.a. is een evaluatie toegezegd van de tijdelijke regeling jaarloonuitvraag. Jaarloonuitvraag is aan de orde als na afloop van een kalenderjaar blijkt dat loonaangiftegegevens over één of meer tijdvakken, onbruikbaar zijn. De Belastingdienst die jaarloongegevens nodig heeft voor toeslagen e.d. vraagt dan jaarloongegevens aan de inhoudingsplichtige. Uit de evaluatie blijkt dat nog 16% van de jaarloonuitvragen wordt veroorzaakt door verwerkingsfouten bij Belastingdienst en UWV en dat 84% van de jaarloonuitvragen wordt veroorzaakt door onjuiste of ontbrekende loonaangiften. Belastingdienst en UWV treffen maatregelen om de 16% verwerkingsfouten verder terug te dringen. Omdat het aantal verwerkingsfouten van de Belastingdienst en UWV substantieel is afgenomen, wordt de tijdelijke regeling jaarloonuitvraag per eind 2012 beëindigd. Bij fouten van inhoudingsplichtigen moet de Belastingdienst wel eenvoudig en snel over juiste gegevens kunnen beschikken. We hebben verkend of het insturen van correctieberichten door inhoudingsplichtigen hiervoor een geschikte oplossing is. Dit leidt echter tot hoge lasten voor inhoudingsplichtigen, te lange doorlooptijden en risico’s op nieuwe fouten. Onze voorkeur gaat daarom uit naar een nieuwe regeling jaarloonuitvraag voor fouten van inhoudingsplichtigen. Deze regeling wordt nader uitgewerkt in het Belastingplan 2012 c.a.

In de afgelopen jaren is veel bereikt op het terrein van de loonaangifteketen. UWV berekent daglonen op basis van de gegevens uit de polisadministratie. De Belastingdienst gebruikt de gegevens van de polisadministratie ondermeer voor het samenstellen van de Vooraf Ingevulde Aangifte (VIA). Het CBS gebruikt de gegevens voor werkgelegenheid- en loonstatistieken. Naast de eigenaren UWV, Belastingdienst en CBS zijn er zo’n 700 afnemers van de in de polisadministratie opgenomen loon- en uitkeringsgegevens. Zo vergelijkt het Inlichtingenbureau voor gemeentelijke sociale diensten maandelijks gegevens uit de polisadministratie met gegevens uit bestanden van sociale diensten. Gemeenten krijgen hierdoor zicht op mogelijke inkomsten van mensen met een bijstandsuitkering (handhaving).

In de afgelopen jaren zijn onder regie van de ketenmanager stappen gezet om te komen tot een betere besturing en beheersing van de loonaangifteketen. Bij de besturing ligt de regie op de samenwerking inmiddels bij de ketenmanager, ondersteund door het ketenbureau en bijgestaan door een ketenregisseur per organisatie. De beide lijnorganisaties sturen de loonaangifteketen meer en meer zelf aan. De bereikte voortgang in de loonaangifteketen is voor ons aanleiding om het driemaandelijkse overleg loonaangifteketen dat wij met de bestuurders van beide organisaties en de ketenmanager voerden, te laten vervallen. Wij blijven de komende periode de voortgang van de loonaangifteketen van nabij volgen. Het door de DG Belastingdienst en voorzitter Raad van Bestuur van UWV geleide kernteam blijft de loonaangifteketen besturen. Op basis van de bereikte voortgang van de loonaangifteketen zijn wij van mening dat het een geschikt moment is om te stoppen met de halfjaarlijkse rapportages aan uw Kamer en de oordelen van HEC hierbij. In het vervolg wordt uw Kamer over de loonaangifteketen geïnformeerd via de reguliere planning & controlcyclus; het Jaarverslag UWV en het Beheerverslag van de Belastingdienst.

De resultaten in de loonaangifteketen stemmen ons tot tevredenheid. Dit neemt niet weg dat nadere stappen nodig zijn om te komen tot verdere optimalisatie. In de komende jaren werken UWV en Belastingdienst verder aan het verbeteren van de kwaliteit van de gegevens, het robuuster maken van de loonaangifteketen en het aansluiten van meer afnemers waaronder pensioenfondsen. Hiermee leveren zij een verdere bijdrage aan een efficiëntere overheid die eenmaal uitgevraagde gegevens niet meer opnieuw uitvraagt en daarmee de administratieve lasten van werkgevers en burgers beperkt.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

H. G. J. Kamp

De staatssecretaris van Financiën,

F. H. H. Weekers


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven